Aktualności

WYSTĄPILIŚMY DO SA W KRAKOWIE O UDZIELENIE INFORMACJI

Opublikowano: 02 gru 2021

Warszawa, dnia 24 listopada 2021 r.

 

PRZEWODNICZĄCY
III WYDZIAŁU PRACY
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SĄDU APELACYJNEGO
w Krakowie

 ul. Przy Rondzie 3
31-547 KRAKÓW

Pan SSA Krystian SERZYSKO

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP informacji, które będą odpowiedzią na niżej postawione pytania, wg stanu na dzień 31 października 2021 r.?

 1. Jaka jest ogólna liczba apelacji stron od wyroków sądów okręgowych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA wysokość emerytur/rent policyjnych, obniżonych na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r.
 2. Jaki jest ogólny stan etatowy sędziów w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie i jaka jest liczba sędziów orzekających w tym Wydziale?
 3. Jaka jest liczba sędziów wskazanych do rozpoznawania apelacji stron wyłącznie w sprawach, o których mowa w pkt 1? Czy stosowane są reguły specjalizacji?
 4. Ile spraw, o których mowa w pkt 1, zostało zarejestrowanych w „referacie oczekującym”, bez przydziału sędziego?  Jaki jest przeciętny okres spoczywania sprawy w tym referacie na wyznaczenie sędziego referenta?
 5. Jaki jest przeciętny okres oczekiwania na rozpoznanie apelacji po zarejestrowaniu sprawy w repertorium i wyznaczeniu sędziego referenta?
 6. Ile wydano wyroków w sprawach, o których mowa w pkt 1, w tym:
 1. oddalających apelacje Dyrektora ZER MSWiA,
 2. zmieniających zaskarżone wyroki sadów okręgowych i oddalających apelacje odwołujących się,
 3. zmieniających wyroki sądów okręgowych z oddalających odwołania skarżących na przywracające świadczenia emerytalne,
 4. uchylających wyroki sądów okręgowych i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania?
 1. Jaka jest ogólna liczba wyznaczonych terminów posiedzeń Sądu w sprawach, o których mowa w pkt 1?
 2. Jaki jest stosunek spraw rozpoznawanych na rozprawie, w trybie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do spraw rozpoznawanych na posiedzeniach niejawnych? Czy tryb rozpoznawania spraw ma wpływ na szybkość rozpoznania apelacji w sprawach, o których mowa w pkt 1?
 3. Czy, a jeżeli tak, to jakie kroki zamierza podjąć SA w Krakowie w celu przyspieszenia rozpoznawania spraw, o których mowa w pkt 1, szczególnie w kontekście konstytucyjnych, konwencyjnych i proceduralnych dyrektywy osądzania w rozsądnym terminie spraw sądowych o istotnym znaczeniu z punktu widzenia ochrony życiowych uprawnień ubezpieczonych?
 4. Czy możliwy jest dostęp do wszystkich wyroków z uzasadnieniami III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA w Krakowie w sprawach, o których mowa w pkt 1?

Pytania wynikają z następujących okoliczności:

Zgodnie z sentencją Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2005 r. (III SPP 34/05) „Państwo ma obowiązek zorganizowania warunków należytego sprawowania władzy jurysdykcyjnej, w tym zapewnienia optymalnej obsady kadrowej sądów odwoławczych orzekających w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, aby nie dochodziło do przewlekłości postępowania”. Innymi słowy należy zapobiegać tendencjom do wydłużania poza rozsądne miary okresów wyznaczania terminów pierwszych rozpraw apelacyjnych, które podważają konstytucyjne, konwencyjne i proceduralne dyrektywy osądzania w rozsądnym terminie spraw sądowych o istotnym znaczeniu z punktu widzenia ochrony życiowych uprawnień ubezpieczonych.

Pilność w rozpoznaniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych wynika także z orzeczenia ETPCz z dnia 30 października 1998 r. (skarga nr 28616/95 w sprawie Styranowski przeciwko Polsce), zwłaszcza ze względu na charakter dochodzonych świadczeń, służących zapewnieniu środków utrzymania oraz na z reguły podeszły wiek i trudną sytuację materialną ubezpieczonych. Warto też odnotować, że w ETPCz w Strasburgu rozpoznawana jest skarga Janusz, Leszek Bieliński i 22 innych przeciwko Polsce (Skarga Nr 48762/19) dotycząca naruszenia art. 6 ust. 1 w aspekcie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Na dziś wszystko wskazuje na to, że będzie rozpoznana po myśli skarżących.

Tysiące emerytów i rencistów policyjnych, wiernie służących swojej Ojczyźnie, zarówno przed jak i po transformacji ustrojowej 1990 r. w wolnej i demokratycznej Polsce już bardzo długo oczekuje na sprawiedliwe wyroki w swoich sprawach. Niestety, wielu już tego nie doczeka. Na dziś szacujemy, że zmarło w trakcie procesów sądowych ok. 2000 osób. Mówimy tu o ludziach w zaawansowanym wielu, bardzo często w złym stanie zdrowia i w wielu przypadkach zepchniętych na skraj ubóstwa.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierzające do ochrony ich niezbywalnych praw. Informacje, o które prosimy, pozwolą nam na podjęcie starań ukierunkowanych na ochronę egzystencjalnych praw byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy nie ze swojej winy zostali skrzywdzeni przez nasze Państwo i takiego wsparcia oraz pomocy pilnie potrzebują.

PRZEWODNICZĄCY
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zdzisław CZARNECKI

_______________________
Pismo w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)