Aktualności

JAK PRZENIEŚĆ SPRAWĘ Z SO W WARSZAWIE DO INNEGO? ANEKS!

Opublikowano: 01 kwi 2020

ANEKS
do Komunikatu Informacyjnego z dnia 23 stycznia 2020 r.

dotyczącego możliwości przekazywania spraw przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA
o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie, do innych sądów okręgowych w Kraju.

Po opublikowaniu przez nas powyższego Komunikatu niektórzy z naszych Koleżanek i Kolegów mają wątpliwości, czy w przypadku zawieszenia postępowań w ich sprawach „Wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względów celowościowych” może być skuteczny.

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należy przypomnieć - cytowaną przez nas w Komunikacie - treść art. 461 §3 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi: sąd właściwy (w tym przypadku SO w Warszawie) może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi okręgowemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości”. Powyższe oznacza, że tak rozumiane przekazanie sprawy jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków, tj.:

  1. zgodnego wniosku obu stron procesu oraz
  2. istnienia tzw. względów celowościowych.

Należy przez to rozumieć, że ustawodawca nie uzależnił przekazania sprawy innemu sądowi dodatkowymi uwarunkowaniami, np. etapem postępowania, tudzież brakiem zawieszenia sprawy.   

W naszych sprawach decyzja sądu o zawieszeniu postępowania ma z reguły charakter fakultatywny (art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c.) i jest podejmowana z urzędu, tzn. niezależnie od inicjatywy i woli stron postępowania, tj. odwołującego się i Dyrektora ZER MSWiA.

W przypadku potwierdzenia przez sąd faktu istnienia przesłanek do przekazania sprawy innemu sądowi równorzędnemu z tzw. względów celowościowych, jego decyzja procesowa, naszym zdaniem, nie może być ograniczona np. stanem zawieszenia sprawy. Tyle, jeżeli chodzi o rozumienie warunków, których spełnienie powinno spowodować przekazanie sprawy.

Osobną kwestią jest odpowiedź na pytanie: czy w realiach konkretnej sprawy, kiedy to SO w Warszawie będzie rozstrzygał w przedmiocie wniosku o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu, podejmie decyzję o przekazaniu sprawy zawieszonej, czy też wcześniej wyda postanowienie o podjęciu postępowania?  Według naszych informacji praktyka może być różna. Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie przekazywanie spraw pozostających w zawieszeniu, chociażby dlatego, że zgodnie z art. 180 § 1 k.p.c. sąd podejmuje postępowanie z urzędu jedynie wówczas, gdy ustanie przyczyna zawieszenia. Oznacza to, że jeżeli przyczyna taka - zdaniem sądu -nadal istnieje, to sam fakt przenoszenia sprawy do innego sądu równorzędnego na podstawie art. 461 §3 k.p.c., taką przesłanką raczej być nie może.

Reasumując, jeżeli Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdzi istnienie ww. przesłanek do przekazania sprawy wskazanemu sądowi okręgowemu, wówczas najprawdopodobniej zrobi to warunkach jej zawieszenia. To sąd, do którego sprawa zostanie przekazana, zdecyduje o ewentualnym podjęciu postępowania z urzędu być może inspirowanym stosownym wnioskiem odwołującego się.

Niezależnie od tego, na co wyżej wskazaliśmy, sytuacja może ulec zasadniczym zmianom, w zależności od treści orzeczenia „Trybunału Konstytucyjnego”, które może zostać wydane po rozprawie zaplanowanej (po kolejnej zmianie terminu) na dzień 19 maja 2020 r.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)