Aktualności

KONFERENCJA W SENACIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Opublikowano: 22 gru 2020

PYTANIA
od uczestników - widzów Konferencji w Senacie RP -10.12.2020 r.
pt: „Sytuacja prawna emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r.”

ODPOWIEDZI KOMISJI PRAWNEJ FSSM

1. Do jakiego stopnia może posunąć się władza by zniesławić kogoś by go zmusić do podległości? Czy są jakieś formalne możliwości by temu przeciwdziałać?

Odp: Na pytanie o granice podłości obecnej władzy w zniesławianiu nas jako grupy społecznej nie umiemy odpowiedzieć. Tzw. zjednoczona prawica nie raz dała dowód tego, że może przekroczyć wszelkie granice. Nie jesteśmy jednak całkowicie bezradni, czy też bezbronni. Możemy bronić przed sądem swojego dobrego imienia. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na stronie internetowej FSSM, np. 11 kwietnia 2019 r. w Informacji Prawnej pt: "Jak bronić naszych praw na drodze cywilnoprawnej?" Nie liczmy, że ktoś zrobi to za nas.

2. Ograbiono z emerytur żołnierzy, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, służb specjalnych i Policji, którzy z narażeniem życia, niejednokrotnie do 2017 r. ścigali najgroźniejszych bandziorów. Gdzie jest w Polsce prawo, gdzie odpowiedzialność indywidualna? 

Odp: Pytanie o prawo i praworządność jest jak najbardziej aktualne. Niestety obecna władza łamie bardzo wiele zasad państwa prawa, a instytucje stojące na straży praworządności, takie jak np. Prokuratura czy Trybunał Konstytucyjny nie wykazują żadnych cech niezależności i obiektywizmu. Wprost przeciwnie, stały się bezwolnym narzędziem w rękach obecnie rządzących. Uważamy, że tylko zmiana obecnej ekipy rządzącej może zmienić tą sytuację, zawrócić nasz Kraj z drogi bezprawia i uczynić go na nowo praworządnym.

3. Mam pytanko. Właśnie dostałem po 3 latach pismo o odwieszeniu postępowania. W swoim pozwie nie umieściłem zapisu, żeby zwrócono mi emeryturę od 2017 r. wraz z odsetkami.Co mam teraz zrobić?

Odp: Trudno nam oceniać tą sytuację, bo nie wiemy o co Kolega dokładnie wnosił w odwołaniu. Co do zasady powód (odwołujący się) ma obowiązek określić w odwołaniu swoje żądanie, podać okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie oraz przedstawić dowody na ich poparcie. Niemniej jednak można aż do czasu wydania wyroku składać przed sądem różne wnioski zarówno ustnie w czasie rozprawy jak też pisemnie. Proponujemy, aby z tzw. ostrożności procesowej złożyć wniosek o to, aby zwrot świadczenia nastąpił od dnia 1.10.2017 r. Dla wielu okazją ku temu będzie odpowiedź na wezwanie sądu do zgłoszenia w określonym terminie wszelkich twierdzeń i wniosków dowodowych na wykazanie faktu, że jako odwołujący się nie służyłem na rzecz państwa totalitarnego oraz nie dopuścił się w trakcie swojej służby łamania praw człowieka, w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r. udzielona sądowi w formie pisma procesowego z wnioskiem dowodowym (patrz Inf. Prawna z 28 września 2020 r. pt: ”Sprawy sądowe represjonowanych po uchwale SN”).
Co do odsetek, to sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Można ich dochodzić w odrębnym procesie wykazując, że opóźnienie w przyznaniu i wypłacie świadczenia wynika z okoliczności, za które ZER ponosi odpowiedzialność, co w praktyce będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Wiemy, że ZER działał na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, bazując na informacji o przebiegu służby sporządzonej przez IPN. Niezależnie od powyższego w postaramy się przygotować plan działań prawnych będących próbą wyjścia z tej sytuacji. Nie wiemy, czy będzie skuteczny.

4. Czy Federacja podejmie zdecydowane kroki na forum UE w naszej sprawie?

Odp: W obecnych uwarunkowaniach prawnych, Federacja, jako podmiot zbiorowy, nie ma możliwości podejmowania żadnych działań prawnych na arenie unijnej. Pozostają jej jedynie możliwości pozaprawne, takie jak jak np. informowanie członków Parlamentu i instytucji UE o bezprawiu ustawy represyjnej i sytuacji wielu obywateli RP wynikającej z jej uchwalenia. Federacja podejmowała takie działania na forum Unii Europejskiej zmierzające do przedstawienia problemu ustawy represyjnej i jej skutków. Były to kilkukrotne wystąpienia, m.in. do Fransa  Timmermansa, Ursuli von der Leyen - Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Davida Marii Sassolia także do VěryJourovej - Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej.
Niestety mechanizmy na tym forum są takie jakie są, czyli mało skuteczne. Tym niemniej planujemy dalsze działania w tym zakresie, które w naszym imieniu będą prowadzić europarlamentarzyści, głównie LEWICY, w tym poseł Marek Balt (odsyłamy do informacji publikowanych na stronie FSSM).

5. Czy rząd do rocznika 1952 zniesie art. 25 ust. 1, która jest niekonstytucyjna?

Odp: Pytanie niejasne, nie rozumiemy go i nie możemy na nie odpowiedzieć.

6 . Witam. Mam pytanie: Dlaczego ustawa nie jest w jak najszerszy sposób przedstawiana (również, a nawet zwłaszcza na forum UE) jako typowy i jeden z najbardziej drastycznych przykładów łamania praworządności w Polsce?

Odp: Nie zgadzamy się z takim stwierdzeniem (patrz odp. Na pytanie nr 4). Ustawa represyjna i jej skutki są przedstawiane na forum UE. Temat jest doskonale znany wielu osobom z Komisji Europejskiej w tym Przewodniczącej - Ursuli von der Leyen oraz Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego - Davidowi Marii Sassoli. Przypominamy też, że kilkudziesięcioosobowa delegacja represjonowanych z udziałem kilkorga działaczy FSSM z jej Przewodniczącym - Zdzisławem Czarneckim na czele, udała się do o Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie w dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie (w ramach wysłuchania publicznego) z wieloma europosłami różnych frakcji parlamentarnych, którzy zostali wówczas zapoznani z naszą sytuacją. W spotkaniu tym uczestniczył także b. Minister Spraw Wewnętrznych – Henryk Majewski, poseł Andrzej Rozenek, a także Rafał Jankowski – Przewodniczący NSZZ Policjantów oraz Krzysztof Balcer – Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.  

7. Dlaczego w ogóle zabrali wypracowane emerytury?

Odp: Nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie. Nie możemy być jego adresatem. To, że zabór naszych świadczeń jest oczywiście sprzeczny z zasadami państwa prawa określonymi w Konstytucji nie ulega najmniejszej wątpliwości. Niestety nie mamy obecnie w naszym Państwie niezwisłego organu, który mógłby to orzec. Jak postępuje tzw. „Trybunał Konstytucyjny” Pani Julii Przyłębskiej widzimy wszyscy. To, że jest niewłaściwie obsadzony i nie jest niezawisły także nie wymaga komentarza.
Uzasadnione może być twierdzenie, że ta władza potrzebuje ciągle nowego wroga, musi stale z kimś „walczyć” w imię „dobra Narodu” i tzw. „sprawiedliwości społecznej” cokolwiek miałoby to znaczyć. Nas jako byłych funkcjonariuszy łatwo obrzucić błotem, odczłowieczyć i przedstawić jako wrogów społeczeństwa. Parafrazując, kto upomni się o ,,starego psa..? To jest właśnie sprawiedliwość w wydaniu obecnej władzy. 

8. Służby w latach "niesłusznych" mam 1 rok i 3 mies., po 1990 r. 24 lata. Czy dożyję dnia, kiedy otrzymam zwrot wypracowanej emerytury? Jak to się ma do zasady, że prawo nie działa wstecz? Ile lat jeszcze mamy czekać?

Odp: Podobnie jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie, nie czujemy się właściwym jego adresatem. Jesteśmy jednymi z Was. O naruszeniu wielu zasad państwa prawa pisaliśmy wcześniej i to wielokrotnie. „TK” działa jak działa, czyli nie działa. Życzmy sobie dużo zdrowia i wytrwałości, aby doczekać końca tej władzy i jak najszybszego powrotu państwa prawa. My tak naprawdę potrzebujemy tylko prawa i tylko sprawiedliwości. 

9. Władza przyjęła rozwiązanie, które jest złe pod różnymi względami o czym mówi się w dzisiejszej Konferencji. Kiedy stan prawny się zmieni?  Pytanie: jakie są możliwości zabezpieczenia w przyszłości praw nabytych na drodze ustawy przed zmianami o fundamencie politycznym?

Odp: Na dzień dzisiejszy o swoje prawa możemy walczyć tylko w sądach, które w większości starają się zachować swoją niezależność a sędziowie niezawisłość. Sytuacja zapewne ulegnie zmianie, gdy do władzy dojdą siły polityczne szanujące zasady demokratycznego państwa prawa i respektujące podstawowe prawa obywatelskie. Miejmy nadzieje, że zostaną wzmocnione gwarancje konstytucyjne podstawowych praw i wolności obywatelskich. Liczymy, że dojdzie do sprawiedliwych rozliczeń indywidualnych(!) tych wszystkich, którzy cofnęli nasz Kraj do poziomu satrapii ustrojowych nie znanych w naszym kręgu kulturowym. Bez zemsty i odwetu, ale sprawiedliwie.

10. Proszę odnieść się do sytuacji, gdy represjonowany pracuje po przejściu na emeryturę, odprowadza składki do ZUS a nie dolicza im się tych lat do emerytury chociaż wszystkim innym się zalicza. Także w tej kwestii emeryci mundurowi są obywatelami II kategorii. Zresztą przez tą ustawę nie tylko w tej (???) 

Odp: To jest właśnie jaskrawy przykład dyskryminacji. Osoba pracująca po zwolnieniu ze służby i odprowadzająca składki na FUS, spełniła wymóg ustawowy warunkujący podwyższenie jej emerytury o wskaźnik 1,3 w skali roku (oczywiście dotyczy to osób nie posiadających pełnej wysługi emerytalnej). Złamanie tej zasady jest jawnym bezprawiem. Oznacza to, że jesteśmy obywatelami, nawet nie drugiej, lecz III kategorii. Na szczęście sądy dostrzegają ten element i odpowiednio się do tego odnoszą. 

11. Pytanie o zabezpieczenie jest fundamentalne, bo już f-sze są karani dwa razy za to samo (prawo działa wstecz, odpowiedzialność zbiorowa). Do tego zmuszono funkcjonariuszy do wcześniejszego niż zakładali odejścia ze służby. Pytanie: czy nie można zrobić zapisu wprost o zakazie stosowania odpowiedzialności zbiorowej z określoną sankcją? 

Odp: Po pierwsze, odpowiedzialność zbiorowa, to zasada, według której za przewinienie danej osoby odpowiada cała grupa, do której ta osoba należy. W państwie prawa, którym rzekomo jeszcze jesteśmy, taka odpowiedzialność jest oczywiście niedopuszczalna. Jak stwierdził w jednym z wyroków (dot. art. 8a) Naczelny Sąd Administracyjny „nie ma w polskiej tradycji zasady stosowaniaodpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów”.
Po drugie, zasada „ne bis in idem” zawiera zakaz podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn nie tylko w odniesieniu do wymierzania kar w prawie karnym, lecz także przy zastosowaniu innych środków represyjnych, w tym sankcji karno-administracyjnych.W naszym przypadku raz na podstawie I ustawy represyjnej z 23.01.2009 r. a następie na podstawie II ustawy represyjnej z 16.12.2016 r. Niby nie można, ale tak się de facto stało. A kto tej władzy zabroni. Oni mogą wszystko, stąd żaden zapis gdziekolwiek niczego tu nie zmieni, oczywiście poza zmianą samej władzy.

12. Potrzebna dyskusja. Ale mój przykład jest ciekawy 10 lat [74-84] zawodowy koszykarz 84-89 zły wydział obserwacji, 89-99 Wydział Kryminalny KSP; 99-2019 cywil w zusie, razem 45 lat i zabrano mi 60% emerytury. To co, kara obejmuje 30 lat cywila + 10 kryminalnego, czy 5 lat złego wydziału?

Odp: Nie wiemy, do czego się odnosi ta „Kara”. Tylko w chorych umysłach mógł się zrodzić pomysł represjonowania tysięcy emerytów i rencistów policyjnych za chociażby jeden dzień służby w jednostkach i komórkach organizacyjnych wskazanych w art. 13b ustawy emerytalnej, nawet gdyby polegała ona na archiwizowaniu dokumentów. Wiemy jednak na pewno, że w rzeczywistości głównym „ideologiem” i twórcą katalogu tych jednostek jest IPN, czyli ukochane dziecko PIS o rekordowym budżecie na sianie nienawiści i fałszowanie historii. Znamy nazwiska pseudo-historyków odpowiedzialnych za to  i mamy nadzieję, że kiedyś, równie ochoczo, jak dziś bezprawnie "rozliczają" innych, sami poddadzą się rozliczeniu za swoją działalność. Ale rozliczeniu zgodnemu z prawem.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)