Aktualności

O WYROKU ETPCz W SPRAWIE J.L. BIELIŃSKI PRZECIWKO POLSCE RAZ JESZCZE

Opublikowano: 07 gru 2022

W dniu 26 sierpnia 2022 r zamieśćiliśmy komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  z dnia 21 lipca 2022 w sprawie J.L. Bieliński przeciwko Polsce.

Przypomnę, że sprawa została wniesiona do Trybunału przez jednego z represjonowanych, który zarzucił Polsce naruszenie art.6 ust.1 oraz art.13 Konwencji o Ochronie  Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w aspekcie przewlekłości postępowania sądowego oraz braku skutecznego środka odwoławczego. 

Rząd polski w swoim stanowisku przedstawionym Trybunałowi nie uznał zasadności zarzutów dotyczących naruszenia w/w art. Konwencji. W dniu 21 lipca 2022 r sprawa została zakończona ogłoszeniem korzystnego dla skarżącego wyroku, Trybunał uznał naruszenie przez Polskę art. 6 ust. 1 oraz art.13 Konwencji przyznając skarżącemu J.L. Bieliński zadośćuczynienie w kwocie 2100 euro i 763 euro kosztów postępowania.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych  występowała w tej sprawie z opinią typu amicus curiare /przyjaciela sądu/.

Opinia amicus curiae spowodowała, że FSSM RP stała się osobą trzecią w tym postępowaniu i z tej racji w dniu 17 listopada  2022 r Europejski Trybunał Praw Człowieka skierował na nasz adres pismo informujące, że skład pięciu sędziów Wielkiej Izby Trybunału /nazwiska w załączonej kopii pisma/ postanowił nie uwzględnić wniosku Rządu /polskiego/ o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby. Zgodnie z art. 44 par.2 Konwencji wyrok z dnia 21 lipca 2022 r stał się prawomocny w dniu 14 listopada 2022 r.

Reasumując, kończy to sprawę, a rząd ma od tego dnia 3 miesiące na jego wykonanie. Warto przypomnieć, że oprócz kolegi J.L. Bielińskiego Trybunał przyjął do rozpoznania 22 inne skargi od represjonowanych dotyczące przewlekłości postępowania sądowego. Najprawdopodobniej, za sugestią Trybunału, zakończą się one ugodami z Rządem wypłatą zadośćuczynienia.

To jeszcze jedno "małe" zwycięstwo represjonowanych na drodze po sprawiedliwość.

Wiceprzewodniczący FSSM RP
Leszek Szreder

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)