Aktualności

PROTOKÓŁ Z III KONGRESU FSSM RP

Opublikowano: 30 kwi 2018

Soczewka, 22.04.2018

PROTOKÓŁ
z  obrad III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
który odbył się w Soczewce k/Płocka w dniach 20-22 kwietnia 2018 r.

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Soczewce k/Płocka, odbyło się posiedzenie III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

I. Powołanie Prezydium III Kongresu FSSM RP w dniu 20 kwietnia 2018 r. godz. 14:00  oraz otwarcie Posiedzenia III Kongresu FSSM RP.

Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki, powitał zebranych oraz osoby zaproszone i poinformował, że Zarząd Federacji na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r.  działając zgodnie z § 18 Statutu określił termin: 20 - 22 kwietnia 2018 r. oraz miejsce: Soczewka k/Płocka III Kongresu FSSM RP – kongresu zwyczajnego. Przedstawił również rekomendacje Zarządu Federacji do Prezydium Kongresu  oraz na protokolantów:

 1. Przewodniczącego – Adama Rapackiego;
 2. Zastępcę Przewodniczącego – Marka Bielca;
 3. Sekretarza – Henryka Grobelnego;
 4. ​Protokolanta – Ewę Grzegorczyk;
 5. ​Protokolanta– Bogusławę Łukasiewicz;

Wobec braku innych kandydatur, delegaci przyjęli jednogłośnie propozycję Prezydenta Federacji  składu  Prezydium Kongresu oraz protokolantów.
Przewodniczący Kongresu Adam Rapacki wraz z członkami Prezydium Kongresu oraz protokolantami przejęli obowiązki.
Przewodniczący Kongresu po weryfikacji list obecności przez Biuro Kongresu (Wioletta Grzelakowska, Andrzej Grzelakowski), stwierdził, że na sali jest kworum (42 na 44 delegatów Kongresu Federacji).
Lista obecności – załącznik nr 1.

II. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad III Kongresu.

Przewodniczący Kongresu przedstawił projekt  „Porządku dziennego obrad III Kongresu FSSM RP”, który przyjęto jednogłośnie.
Porządek dzienny obrad III Kongresu FSSM RP– załącznik nr 2.

III. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad III Kongresu.

Przewodniczący Kongresu przedstawił projekt „Regulaminu obrad III Kongresu FSSM RP”, który poddał pod dyskusję delegatów Kongresu.
Zdzisław Pietryka zgłosił błąd w pkt. 9 projektu regulaminu - jest: „Komisja Mandatowa” winno być: „Przewodniczący Prezydium”.
Henryk Budzyński argumentował, że przedstawiony projekt „Regulaminu obrad…” w wielu punktach nie jest tożsamy z treścią projektu zatwierdzonego na posiedzeniu Zarządu Federacji        w dniu 22.02.2018 r.
„Regulamin obrad III Kongresu FSSM RP” po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i wyjaśnieniu kwestii spornych został przyjęty  jednogłośnie.
Regulamin obrad III Kongresu FSSM RP - załącznik nr 3.

IV. Wybory Komisji Kongresowych.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru komisji kongresowych: mandatowej, regulaminowej, uchwał i wniosków oraz wyborczej.
Na wniosek Przewodniczącego Kongresu – Zdzisław Pietryka (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu) przedstawił kandydatury do komisji kongresowych rekomendowane przez Zarząd Federacji.

Komisja Mandatowa:

 1. Adam Spychalski,
 2. Józef Piasecki.

Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Komisja Uchwał i Wniosków:

 1. Henryk Budzyński,
 2. Zdzisław Pietryka,
 3. Adam Miksiewicz,
 4. Alicja Gołaszewska.

Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji przyjęto głosami: 39 delegatów  - „za” , 1 delegat - ‘wstrzymał się”.

Komisji Regulaminowej:

 1. Stanisław Kalski,
 2. Marian Grzesik,
 3. Monika Kazula.

Nie zgłoszono innych kandydatów . Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Komisji Wyborczej:

 1. Jan Fabiański,
 2. Bogdan Mentlewiak,
 3. Zdzisław Bartula.

Nie zgłoszono innych kandydatów. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Kongresu zaprosił członków komisji kongresowych o ukonstytuowanie się oraz podjęcie pracy w zakresie swoich obowiązków określonych w „Regulaminie obrad”.

Przewodniczący Komisji Mandatowej przy udziale Biura Kongresu dokonał weryfikacji list uczestników Kongresu oraz po sprawdzeniu obecności przedstawił protokół Komisji Mandatowej,  stwierdzając, że na Sali obrad III Kongresu  jest kworum (42 na 44 delegatów Kongresu Federacji). Skutkuje to, że uchwały, decyzje oraz stanowiska podjęte przez Kongres będą prawomocne.
Protokół Komisji Mandatowej – załącznik nr 4.

V. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Federacji

Przewodniczący Kongresu poprosił  Henryka Budzyńskiego o przedstawienie delegatom propozycji zmian w Statucie FSSM RP.

Henryk Budzyński - poinformował, że w projekcie można wyróżnić 3 segmenty. Pierwszy to zachowane postanowienia obecnego statutu. Drugi to propozycje związane z możliwościami podjęcia działalności gospodarczej oraz ubiegania się o uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Część trzecia to propozycje postanowień wynikające bezpośrednio z przepisów art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Przedstawił propozycje konkretnych zapisów. Delegaci uznali, że przedłożone propozycje wymagają dopracowania  i przeredagowania. Zgłosili kilka propozycji uzupełnień.
Przewodniczący Kongresu poprosił o  zgłaszanie na piśmie propozycji zmian w statucie do Komisji Uchwał i Wniosków, która je rozpatrzy i przygotuje poprawiony projekt zmian.
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Antoni Duda stwierdził, że Stowarzyszenie nie zgadza się na podjęcie przez FSSM RP działalności gospodarczej  oraz ubieganie się o uzyskanie statusu OPP. 
Henryk Budzyński zauważył, że proponowane zapisy nie rozstrzygają o obowiązku, mówią  tylko      o możliwości podjęcia działalności gospodarczej oraz ubiegania się o status OPP, zwrócił uwagę, że w tych kwestiach w projekcie dwukrotnie występuje wyraz „może”.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Kongresu stwierdził, że należy przeprowadzić „głosowania kierunkowe”, bez wdawania się w szczegóły, które umożliwią Komisji Uchwał i Wniosków właściwą pracę nad projektem zmian w Statucie Federacji.
Celem dalszego procedowania niezbędnym jest odpowiedź na dwa pytania:

 1. Czy w statucie powinny znaleźć się zapisy stwarzające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej?
 2. Czy w statucie powinny znaleźć się postanowienia mówiące o tym, że Federacja może ubiegać się o uzyskanie statusu OPP?

Przewodniczący Kongresu poddał pod głosowanie tryb przyjęcia Statutu. Za głosowaniem w trybie tajnym głosowało „za” – 6 delegatów, „przeciw”  - 26 delegatów , „wstrzymał się” – 1 delegat. Kongres przyjął jawny tryb głosowania.
Głosowano oddzielnie na każde pytanie.

Na pytanie, czy w statucie powinny znaleźć się zapisy stwarzające możliwość prowadzenia działalności gospodarczej głosowało „za” - 27 delegatów, „przeciw” - 5 delegatów, „wstrzymał się” - 1 delegat. Propozycja została przyjęta.

Na pytanie, czy w statucie powinny znaleźć się postanowienia mówiące o tym, że Federacja może ubiegać się o uzyskanie statusu OPP głosowało „za” - 25 delegatów, „przeciw” - 3  delegatów,  „wstrzymało się” -  0 delegatów. Propozycja została przyjęta.

Przewodniczący Kongresu polecił Komisji Uchwał i Wniosków przygotowanie projektu zmian Statutu FSSM RP uwzględniając zgłoszone propozycje i przedstawienie go niezwłocznie pod obrady Kongresu. Zwrócił się z prośbą do obecnych na sali prawników Federacji (Wiesława Baraniewicza oraz Sławomira Cybulskiego) o wsparcie w tych pracach Komisji Uchwał   i Wniosków.

VI. Sprawozdania

Przewodniczący Kongresu po skierowaniu projektu zmian Statutu do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponował Kongresowi, aby w czasie przygotowywania „projektu” procedować kolejny porządek obrad tj.:
- sprawozdanie Zarządu Federacji;
- sprawozdanie finansowe Federacji;
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący obrad przed procedowaniem sprawozdań stwierdził, że sprawozdania zostały przesłane delegatom przed Kongresem, którzy zapoznali się z ich treścią. Zaproponował, aby składający sprawozdania Zarządu oraz Finansowe i odnieśli się do głównych wniosków. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej natomiast powinno być przedstawione w całości ze względu  na przyjęcie absolutorium dla ustępujących władz.

Delegaci jednogłośnie zaakceptowali propozycję Przewodniczącego obrad.

Przewodniczący obrad udzielił głosu ustępującemu Prezydentowi Federacji, który przedstawił sprawozdanie z działalności  Zarządu Federacji za okres 2014 – 2018. Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu dot. sprawozdania skoncentrował się na oczekiwaniach organizacji wchodzących w skład Federacji:
- udział środowiska mundurowego w życiu  publicznym (wybory, samorządy);
- zabezpieczenie funkcjonowania organizacji mundurowych niezależnie od woli rządzących;
- integracja środowisk czynnych żołnierzy i funkcjonariuszy z emerytami formacji mundurowych.
Sprawozdanie Zarządu Federacji – załącznik nr  5.

Sprawozdanie finansowe.

Ewa Grzegorczyk – przedstawiając Sprawozdanie Finansowe FSSM RP skoncentrowała się na środkach pozyskiwanych na działanie Federacji. Federacja rocznie ze składek pozyskuje średnio 28.000,- zł jeżeli wszyscy zapłacą pełną stawkę. Koszty organizacyjne FSSM to głównie na czynsz za lokal, który wynosi aktualnie 18.000,-/rocznie/. Przedstawiając wpływy  ze składek na przestrzeni ostatnich trzech lat 2015 – 2017 wskazała, że polityka oszczędzania na Federacji, czego przykładem  był 2016 rok zmniejszenie składki o 50% jest złą polityką.
Podkreśliła, że obecne działanie Federacji i organizacji zrzeszonych byłyby niemożliwe, gdyby nie konto „darowizna”, które w latach 2017 – 2018 zabezpieczyło działania Federacji przeciwko „ustawie represyjnej”.
Jeżeli nie zostaną wprowadzone możliwości pozyskiwania przez FSSM RP środków pieniężnych, niezbędnym będzie znaczne zwiększenie  składki członkowskiej  od organizacji zrzeszonych w Federacji lub zdecydowane ograniczenie działalności.
Sprawozdanie finansowe – załącznik nr 6.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi        FSSM RP.

Zdzisław Pietryka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie oceniające działania merytoryczne i finansowe Federacji w 2017 r. Podkreślił, że Zarząd Federacji realizował zadania merytoryczne zgodnie z przyjętą na II Kongresie Uchwała Programową. Po uchwaleniu „ustawy represyjnej” działania skoncentrowano na przeciwdziałaniu skutkom tej ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że to właśnie Federacja zainspirowała szereg przedsięwzięć, które podchwyciły inne organizacje.  Przeprowadzona kontrola wydatków Federacji w 2017 r . również wskazuje, że były one prawidłowo udokumentowane, dobrze opisane, a także świadczą o rozważnym i racjonalnym gospodarowaniu. Środki finansowe pozyskane na konto „darowizna” wydatkowane były na działania przeciwko „ustawie represyjnej”.

Zdzisław Bartula -  wniósł kilka uwag do przedstawionego sprawozdania m. in. kwestionując, że:

 1. Nie jest to sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej tylko Zarządu FSSM RP;
 2. Jest to sprawozdanie przewodniczącego Komisji rewizyjnej, a nie Komisji;
 3. Nie zawiera liczby odbytych posiedzeń 7-osobowej  Komisji Rewizyjnej.​

Zdzisław Pietryka – odniósł się do zarzutów informując, że Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przepisy Regulaminu i ma obowiązek przeprowadzenia jednej kontroli w roku. Ponadto, poinformował, że  przy wyborze przedstawicieli do zespołów kontrolnych  zwracano uwagę na to, aby w składzie kontrolerów były osoby, reprezentujące różne formację mundurowe. Przeprowadzona kontrola oparta była na konkretnych materiałach i dokumentach, a przytoczone fakty są potwierdzeniem działań Zarządu. Zaznaczył również, że ograniczenie się do jednej kontroli w roku, spowodowane jest brakiem środków finansowych. Komisja zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 7.

Grzegorz Niski – Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach - Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji i przedstawione sprawozdanie jest oceną jej działalności. Składam wniosek  o udzielenie absolutorium, które głosami: „za” - 41 delegatów, „przeciw” –       0 delegatów, „wstrzymał się” – 1 delegat.

Udzielono absolutorium  ustępującej władzy FSSM RP - Uchwała nr 1/III/2018 - załącznik  8.

VII. Dyskusja nad Statutem.

Mirosław Gawor – zaproponował przekazanie uwag i propozycje zmian do Komisji Uchwał i Wniosków współpracującej z Zespołem Prawnym. Propozycje przyjęto.
Marian Kasiński – zgłosił poprawkę do projektu Statutu, by  § 23 otrzymał brzmienie w ust.1 - … składa się z 8 – 12 delegatów, w ust. 2 - …po 1 osobie, §n21 – skreślić. Uzasadniając tym, że dotychczasowy sposób wybierania członków Zarządu jest ograniczony przez brak głosów.
Antoni Duda – złożył wniosek formalny, by sprawę przekazać prawnikom.
Marek Bielec – zastępca przewodniczącego Kongresu - celem dalszego procedowania projektu Statutu, wniesione uwagi i propozycje przekazane zostaną do  Komisji Uchwał i Wniosków, która wraz z zespołem prawnym podejmie decyzje.

Przerwa do 17:50

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Kongresu udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji  Uchwał i Wniosków - Henrykowi Budzyńskiemu, który poinformował delegatów, że kontrowersyjne otrzymywanie wynagrodzenia za czynności w związku z pełnioną funkcją jest zgodne z zapisem  art.10 ust. 5 A w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach.

Antoni Duda – wniósł wniosek formalny o procedowanie (bez czekania na  stanowisko prawników) projektu Statutu głosując paragraf po paragrafie. Jeżeli do konkretnego paragrafu będzie wniesiony wniosek to dyskutujemy i zatwierdzamy.

Przewodniczący Kongresu poinformował, że zmiany w projekcie Statutu dotyczące działalności gospodarczej, OPP i majątku Federacji są sprawami fundamentalnymi i należy się nad nimi skupić. Prawnicy potrzebują czasu i czekamy na ich opinię.

Antoni Duda – złożył uzasadnienie ustnie, w którym powołał się na § 1, który określa, kto tworzył Federację. Liczne organizacje zrzeszone w Federacji prowadzą działalność gospodarczą, a jeżeli się zgodzimy na prowadzenie działalności przez Federację to ją rozbijemy. "To my tworzyliśmy FSSM RP i lepszym wyjściem będzie podwyższenie składek członkowskich niż zgoda na działalność i OPP".

Prezentacja zmian w Statucie:

Henryk Budzyński poinformował, że w trakcie prac Komisja Uchwał i Wniosków uwzględniła większość zgłoszonych poprawek.

Monika Kazula – zgłosiła propozycję, aby podjęcie działalności gospodarczej przez Federację warunkowało uzyskanie poparcia 2/3 członków Zarządu Federacji (większość kwalifikowana)

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie aby w § 5  ust. 4 wpisać iż „decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej formach podejmuje Zarząd Federacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków”.
W wyniku głosowania „za” – 17 delegatów, „przeciw” – 16 delegatów, „wstrzymało się” – 3 delegatów. Propozycja została przyjęta.

Henryk Budzyński zwrócił uwagę, że propozycje postanowień dotyczących możliwości podjęcia działalności gospodarczej oraz możliwości ubiegania się o uzyskanie statusu OPP umieszczone zostały w jednym paragrafie. Odczytał kolejno wszystkie zgłoszone propozycje uzasadniając, które Komisja przyjęła, a które proponuje odrzucić.

Przewodniczący Kongresu polecił Henrykowi Budzyńskiemu – przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków odczytanie proponowanego brzmienia poszczególnych zmienianych paragrafów w Statucie FSSM RP.

Propozycje zmian w § 3 dotyczyły możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków Zarządu Federacji za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją oraz podpisywania z nimi umów o zatrudnieniu przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w jej uchwale.
Propozycja zmiany § 5 dotyczyły możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, jej obszary, sposób podejmowania decyzji w tej kwestii.  również możliwości ubiegania się o uzyskanie statusu OPP oraz propozycje zakresu działalności w sferze publicznej.
Propozycje zmiany § 23 dotyczyły określenia trybu wyboru i warunków wyboru członków Zarządu Federacji, sposobu powoływania Prezydium Zarządu Federacji, zakresu działania Prezydium oraz sposobu uzupełniania wakatów w Zarządzie Federacji.
Propozycja zmiany w § 24 dotyczyła wprowadzenia postanowienia dotyczącego możliwości ustanawiania wzorów medali i odznak okolicznościowych Federacji oraz zasad i trybu ich nadawania.
Propozycje zmian w § 25 dotyczyły trybu zwoływania posiedzeń Zarządu Federacji oraz możliwości uczestniczenia w jego posiedzeniach przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Propozycje zmian w § 26 dotyczyły zakresu kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną, możliwości wyrażania na wniosek Zarządu Federacji, opinii w sprawie podjęcia przez Federację działalności gospodarczej w określonym zakresie oraz określenia warunków jakie muszą spełnić członkowie Komisji Rewizyjnej.
Propozycje zmiany treści §  27 dotyczyły określenia składników majątkowych Federacji oraz  warunków nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Federacji.
Propozycje zmian w treści § 30 dotyczyły zobowiązania Zarządu Federacji do przesłania jego treści do członków Federacji po jego przyjęciu przez Krajowy Sąd Rejestrowy.
Propozycje zmian w § 31 precyzowały tryb rozwiązania Federacji.

Po przedstawieniu propozycji poszczególnych zmian, a przed głosowaniem całości statutu, Antoni Duda – Prezes SEiRP ponownie  stwierdził, że Stowarzyszenie nie zgadza się na podjęcie przez FSSM RP działalności gospodarczej. Zarzucił Prezydium Kongresu jakim prawem, pomimo ich sprzeciwu, Komisja Uchwał i Wniosków przygotowała propozycje dotyczące możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez Federację oraz możliwości ubiegania się o nadanie statusu OPP.

Prowadzący obrady przypomniał, że w dniu wczorajszym Kongres podjął dwie „uchwały kierunkowe”, które bez wnikania w szczegóły stanowiły, że Komisja Uchwał i Wniosków ma przygotować propozycje  dotyczące możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez Federację oraz możliwości ubiegania się o nadanie statusu OPP. Antoni Duda trwał przy swoim i zażądał sprawdzenia kworum. Prowadzący obrady zarządził sprawdzenie obecności. Po przeliczeniu obecnych przez Marka Bielca – zastępcę przewodniczącego Kongresu okazało się, że na sali obecnych było 42  delegatów, tj. wszyscy delegaci uczestniczący w III Kongresie FSSM RP. Tym samym wymagane kworum zostało zapewnione.

Przewodniczący Kongresu poddał pod głosowanie projekt zmiany całości statutu. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany statutu w wersji przygotowanej przez Komisje Uchwał i wniosków uczestniczyło 42 delegatów, Głosowało „za” - 37 delegatów, „przeciw” - 3 delegatów, „wstrzymało się” - 2 delegatów. 37 głosów „za” stanowi 88 % oddanych głosów. Zgodnie ze Statutem wymagane jest 2/3 głosów tj. 28 głosów.

Uchwała w sprawie zmian Statutu została przyjęta.
Uchwała nr  2/2018 – załącznik nr 9.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr  2/2018 – propozycje zmian Statutu.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr  2/2018 – tekst jednolity Statutu po zmianach.

Przewodniczący Kongresu nadmienił, że na wczorajszych obradach byliśmy na „nie”, a dzisiaj dodane słowo „może” wiele zmieniło i jesteśmy na „tak”. Bez pieniędzy Federacja nic nie może zrobić. Potrzebne są środki finansowe na podejmowanie działań. Jeżeli w Zarządzie Federacji będą ludzie odpowiedzialni to będą prowadzić to bardzo dobrze. Federacja powinna prowadzić działalność gospodarczą, a członkowie Zarządu mogą to kontrolować.

Jan Pyrcak – zgłosił oświadczenie, w którym zwrócił uwagę na fakt, że w związku z wprowadzoną  z dniem 16 grudnia 2018 r. „ustawą represyjną” najbliżej osób objętych tą ustawą - była Federacja! Czyli Zdzisław Czarnecki, gdyby nie On to nie zebralibyśmy tylu podpisów. Muszą być środki nie tylko ze składek członkowskich, ale również z działalności na  podejmowanie działań. To nie jest konkurencja dla innych. Jako członek Komisji  Statutowej czuję niedosyt – unikamy w Statucie tworzenia struktur terenowych. Proszę o odnotowanie przez Komisje Uchwał i Wniosków, że te struktury muszą być tworzone. Forma aktywności strażaków, policjantów, pograniczników na sposób działania w swoich środowiskach musi być podnoszona. Jeżeli chcemy być mocną organizacją to musimy się integrować. Musimy być silni.

VIII. Wybory do władz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Prowadzący obrady zwrócił się z propozycja, aby delegaci określili zgodnie ze Statutem liczbę członków Zarządu Federacji oraz członków Komisji Rewizyjnej.

W toku dyskusji (Rapacki, Adamczyk, Grobelny, Kwiecień, Piasecki) zaproponowano aby Zarząd Federacji składał się z 25 członków z organizacji zrzeszonych w Federacji, natomiast Komisja Rewizyjna powinna składać się z 7 członków.

Prowadzący obrady poddał wniosek o liczbie członków Zarządu Federacji pod głosowanie.  Kongres FSSM w głosowaniu jawnym przyjął uchwałę, że Zarząd Federacji liczył będzie do 25 członków. W głosowaniu jawnym „za” – 31 delegatów, „przeciw” – 2 delegatów, „wstrzymało się – 0 delegatów.
Uchwała nr  3/III/2018 – załącznik nr  10.

Prowadzący obrady poddał wniosek o liczbie członków Komisji Rewizyjnej. Kongres FSSM              w głosowaniu jawnym przyjął uchwałę, że Komisja Rewizyjna Federacji liczyć będzie do 7 członków. W głosowaniu jawnym „za” – 30 delegatów, „przeciw” – 0 delegatów , „wstrzymało się” –  0 delegatów.
Uchwała nr 4/III/2018 – załącznik nr 11.

Józef Piasecki złożył wniosek dotyczący wyborów do Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej, które należy przeprowadzić w trybie jawnym.
Prowadzący obrady poddał wniosek powyższy pod głosowanie. Kongres w głosowaniu jawnym ustalił tryb głosowania osobowego do władz jako jawny. Głosowało „za” – 32 delegatów, „przeciw” – 5 delegatów , „wstrzymało się” – 2 delegatów
Przewodniczący Kongresu zaapelował aby przedstawiciele organizacji zgłaszali delegatów do władz Federacji (Zarządu i Komisji Rewizyjnej), gdyż Komisja Wyborcza sygnalizuje, że  do chwili obecnej  nie zgłoszono wymaganej liczby kandydatów.

O głos poprosił Antoni Duda, który stwierdził,  że wypowiada się w imieniu SEiRP – organizacji, która stanowi ok. 70% Federacji i jest najliczniejszym stowarzyszeniem. Poinformował, że miesiąc temu przekazał uchwałę Zarządu Głównego SEiRP, przyjętą w głosowaniu 27:1 przeciwko uprawnieniu Federacji do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, że za tydzień, w piątek odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny statutowy i m. in. w przerwie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego, „będziemy podejmować decyzję, co do dalszego trwania w tej Federacji”.
Adam Rapacki zapytał, co było przesłanką do podjęcia takiej dziwnej uchwały, bo możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Federację w żaden sposób nie zagraża SEiRP. Dlaczego nie dać możliwości rozwoju Federacji, która przecież sprawnie działa.
Antoni Duda wyjaśnił, że SEiRP zebrało 125 tys. podpisów, uczestniczyło w kosztach, to była zbiórka wspólna. To, co dzisiaj się stało, to atak na SEiRP. Dziś delegaci przegłosowali możliwość prowadzenia przez Federację ubezpieczeń. Tydzień temu broker, z którym Zarząd SEiRP miał podpisaną umowę i wszelkie pełnomocnictwa, wypowiedział SEiRP umowę. Zdaniem SEiRP – są przypuszczenia, domniemania, a nawet pewność, że Federacja chce przejąć 7 tys. Ubezpieczonych.  „To jest skok na kasę” – zakończył swoją wypowiedź.
Adam Rapacki uznał powyższe za nieporozumienie. Zarząd Federacji nie ma intencji „podbierania” ubezpieczeń.
Zdzisław Czarnecki stwierdził, że sprawy finansowe (bankowość, ubezpieczenia) są na dalszym miejscu w planach gospodarczych Federacji, po wydawnictwie, pośrednictwie w zatrudnianiu emerytów mundurowych, itp.

Marek Bielec poinformował, o wynikach prac Komisji Wyborczej. Do Zarządu Federacji wpłynęły 22 kandydatury, a do Komisji Rewizyjnej 7. Tak więc brakuje 3 kandydatur do Zarządu. Komisja Rewizyjna posiada optymalną liczbę kandydatur. Ogłosił 5 min. przerwy na uzupełnienie tych kandydatur, w przeciwnym wypadku podjęta zostanie uchwała o zmniejszeniu liczby kandydatów do Zarządu. Po przerwie zgłoszono razem 22 kandydatury. Zgody na kandydowanie do Zarządu Federacji nie wyrazili przedstawiciele SEiRP -Duda Antoni i Skrycki Jerzy.
Przewodniczący Komisji Wyborczej Zdzisław Bartula odczytał nazwiska kandydatów do Zarządu Federacji i przyjął od nich osobiste oświadczenie, że zgadzają się kandydować. Zgodę wyrazili: Bielec Marek, Budzyński Henryk, Czarnecki Zdzisław, Domaszewicz Grzegorz, Gołaszewska Alicja, Góran Ryszard, Grobelny Henryk, Grzegorczyk Ewa, Grzesik Marian, Kalski Stanisław, Kasiński Marian, Kazula Monika, Kurek Jerzy, Kwiecień Janusz, Łukasiewicz Bogusława, Meszyński Marek, Miksiewicz Adam, Pokrowski Bogdan, Pyrcak Jan, Szreder Leszek, Walasek Władysław, Woszczyna Wiesław.

Marek Bielec przyjął oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Kandydaci: Bartula Zdzisław, Krasicki Andrzej, Łukasiewicz Barbara, Norkowski Jan, Pietryka Zdzisław, Sadurska Barbara i Spychalski Adam wyrazili zgodę na kandydowanie.

Marek Bielec poddał pod głosowanie zamknięcie liczby zgłoszeń do Zarządu - 22 i Komisji Rewizyjnej - 7. Wynik głosowania „za” - 37 delegatów, „przeciw” – 0 delegatów , „wstrzymał się” – 1 delegat.

Ryszard Góran zaproponował przyznanie SEiRP 8-10 miejsc w Zarządzie, proporcjonalnie do ilości członków. Zaniepokojony jest powstającym rozłamem. Może to mieć na przyszłość katastrofalne skutki dla wszystkich mundurowych.

Henryk Grobelny zaproponował głosowanie na wszystkich członków Zarządu Federacji i na wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, gdyż liczba kandydatów mieści się w limicie uchwalonym na bieżącym Kongresie. Wybrany Zarząd Federacji  wybierze spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Komisja Rewizyjna wybierze spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza

Prowadzący obrady poddał pod glosowanie wniosek zawarty w protokole Komisji Wyborczej  w sprawie wyboru Zarządu Federacji.
Kongres w głosowaniu jawnym wybrał Zarząd Federacji głosami „za” – 36 delegatów, „przeciw” – 0 delegatów, „wstrzymało się” – 3 delegatów.
Uchwała nr 5/III/2018 . Załącznik nr 12.

Prowadzący obrady poddał pod glosowanie wniosek zawarty w protokole Komisji Wyborczej           w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Federacji .
Kongres w głosowaniu jawnym wybrał Komisję Rewizyjna Federacji głosami „za” – 36 delegatów, „przeciw” – 0 delegatów, „wstrzymało się” – 3 delegatów.
Uchwała nr  6/III/2018. Załącznik nr 13.

Niski Grzegorz – nowo wybranej władzy wielki szacunek, szczególnie dla Pana Prezydenta Czarneckiego, bo osiągnęliśmy bardzo dużo dzięki jego inicjatywie. Apeluję do Pana Antoniego Dudy, że małe jest piękne, ale duży może więcej. W 2009 r nie było takich działań jakie przeprowadzane są obecnie. Proszę Pana Antoniego Dudę o wycofanie się z podjętej decyzji         „o wyjściu z Federacji”. Przywrócenie emerytur jest naszym celem.
Janusz Kwiecień wspomniał Jerzego Żyżelewicza, który dążył do jak największej integracji środowisk mundurowych i był jednym z inicjatorów poprzedniczki Federacji. Jak wszyscy pamiętamy było to Porozumienie, które rozpadło się jak część organizacji wyszła z Porozumienia.  Uważa, że ktoś chce nas rozbić od środka. Apeluje, aby nie pozwolić na to. Podkreślił również niechęć kolegów do udziału w organizowanych manifestacjach.
Antoni Duda – odpowiadając kolegom, podkreślił zasługi SEiRP. Wyjaśnił, że podjętą uchwałę przekazano do Komisji Statutowej, że nie zgadzają się na działalność gospodarczą Federacji, bo „nikt tego nie upilnuje”. Proponuje zwiększyć składkę na Federację, jeżeli brakuje na czynsz. Stwierdził, że jako SEiRP będą nadal działać, chociaż może nie z Federacją. Przytoczył doktrynę marszałka von Moltke „maszerujmy oddzielnie, zwyciężajmy razem”. Podkreślił, że nie będą działać, jeżeli nie będą mieli wpływu na to, co robi mała grupka osób.

Podczas przerwy w obradach ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Henryk Grobelny zrelacjonował pierwsze posiedzenie Zarządu Federacji. Wybrano władze:
Na Przewodniczącego wybrano: Zdzisława Czarneckiego;
Wiceprzewodniczącymi zostali: Henryk Budzyński i Janusz Kwiecień;
Sekretarzem Generalnym: Bogusława Łukasiewicz;
Skarbnikiem: Ewa Grzegorczyk.

Henryk Grobelny pogratulował wybranym. Stwierdził, że Zarząd zobowiązał Prezydenta do szczegółowego podziału obowiązków  osób funkcyjnych. Zarząd podjął uchwałę o przyjęcie w poczet członków wspierających Klubu Generałów Wojska Polskiego reprezentowanego na Kongresie przez gen. Romana Harmozę. Na tym posiedzenie zakończono.

Następnie Zdzisław Pietryka zrelacjonował posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zdzisław Pietryka, sekretarzem – Barbara Sadurska. Na tym posiedzenie zakończono.

IX. Wystąpienia gości zaproszonych.

Roman Harmoza – podziękował za zaproszenie i możliwość udziału w Kongresie FSSM RP. Ostatnie wydarzenia potwierdziły potrzebę funkcjonowania Federacji. Zmiany, które dokonują się obecnie mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie oczekują działań nie włączając się do nich. Nie możemy liczyć na polityków, bo stanowimy dla nich tylko elektorat. Brak naszych przedstawicieli powoduje brak informacji o naszej pracy. Nie ma możliwości i drogi na zbudowanie nowej partii. Należy działać i wstępować w szeregi obecnych partii. W wyborach samorządowych musimy działać i wchodzić w struktury. Dziękuje za przyjęcie w struktury FSSM RP.
Bogdan Pokrowski – Popieramy wszystkie decyzje podjęte na Kongresie. Należy dbać o honor, godność. Wśród naszych członków są osoby, którym zmniejszono wysokość emerytur. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach. Składam gratulację Panu Zdzisławowi Czarneckiemu.
Jan Fabiański – chciałbym, aby współpraca w ramach organizacji zrzeszonych w Federacji była kontynuowana i bardziej owocna. Dobrym rozwiązaniem są porozumienia lokalne. Jednak jestem przekonany, że powołanie struktur lokalnych Federacji byłoby dobrym rozwiązaniem. Działamy       w kilku organizacjach, które należy uświadamiać oraz brać udział w wyborach. Taki jest mój apel.
Henryk Budzyński – przedstawił propozycje dokumentów kongresowych (Uchwała Programowa, Apel). Dokumenty te stanowią wytyczne na dalsze 4 lata funkcjonowania Federacji. Uchwała Programowa określa nasze cele w działaniach. Apel kierowany jest do wszystkich mundurowych celem ich aktywność w nadchodzącym cyklu wyborczym.

Przewodniczący Kongresu poddał pod głosowanie projekt „Uchwały Programowej”. W głosowaniu jawnym Kongres przyjął Uchwałę głosami. „za” – 33 delegatów, „przeciw” – 0 delegatów, „wstrzymało się” – 0 delegatów. 
Uchwała Programowa - załącznik nr 14.

Przewodniczący Kongresu poddał pod głosowanie projekt „Apelu”. W głosowaniu jawnym Kongres przyjął Apel głosami. „za” – 36 delegatów, „przeciw” – 0 delegatów, „wstrzymało się” – 0 delegatów.
Apel - załącznik nr 15

Przed wystąpieniem przedstawiciela RPO Tomasza Oklejaka, prowadzący obrady Adam Rapacki podziękował Rzecznikowi Praw Obywatelskich za podejmowane na rzecz mundurowych działania oraz zwrócił się do uczestników Kongresu czy są pytania do T. Oklejaka.
Sławomir Cybulski – czy potencjalne zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z naruszeniem praw prywatnych (ekshumacja) jest podobny i czy nasza sprawa obecnie kwalifikuje się do TK?
Maciej Niepsuj – czy RPO przewiduje swój udział w sprawach wniesionych przez „represjonowanych”?
Ewa Macek – czy RPO może wystąpić do ZER MSW z pytaniem, co z odwołaniami, które zalegają     w jednostkach wojewódzkich. Dyrektorzy odmawiają odpowiedzi na ten temat?

Tomasz Oklejak – sprawę dot. ekshumacji zbadam. Nie odpowiem w tej chwili, „czy jest teraz ten czas”.
Sprawy, które są w RPO są klarowne i jednoznaczne. Do jakiej sprawy RPO przystąpi zależeć będzie od okoliczności. Odwołania przekazywane są przez ZER do SO w Warszawie. Zapytamy co dzieje się z odwołaniami.

Marcin Kolasa – Przewodniczący FZZSM - zastanawiamy się jakich użyć argumentów by przekonać młode pokolenie do problematyki służb mundurowych. Uważamy, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Każdy ma prawo do indywidualnej oceny. Jednoznacznie trzeba określić jak traktować tych, którym państwo zawierzyło, podjęli służbę dla demokratycznej Polski, a jak tych co takiej służby nie podjęli. Często nie mogli ze względu na wiek, stan zdrowia itp. Środowisko będących w służbie funkcjonariuszy z zainteresowaniem obserwuje podejmowane przez organizacje emeryckie działania, często Wam kibicując. Szczególne gratulacje dla Prezydenta Federacji za zaangażowanie i pomysły jak integrować specyficzne środowisko mundurowe.
Krzysztof Balcer – Na wstępie gratulacje dla nowych władz Federacji. Osobiście kontaktuję się z Wami od wielu lat. Ważnym dla nas jest fakt, że Wy chcecie się z nami również spotykać. Na początku waszych działań nie wierzyłem, że poradzicie sobie z tym problemem. Wydawało się, że różne interesy, zaszłości Was podzielą. Dajecie przykład, ze 15-20 osób dobrze zorganizowanych stanowi siłę.  Interesy często są różne. Dajecie przykład, że można stanąć ponad podziałami. Cel nadrzędny jest jeden. Polityka w życie zawodowe wkracza bardzo mocno. Musimy wspólnie walczyć o swoją godność i honor. Jeszcze raz gratuluję.
Ewa Macek – walczyć musimy razem, bez podziałów, na tych co więcej robią i tych co mniej. Wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za realizację zadań nakreślonych w Federacji. SEiRP nie może wystąpić z Federacji,  bo dzisiaj „wizytówką” jest właśnie Federacja. Nie odczułam w tym co robię, żadnych negatywnych reakcji ze strony innych w Federacji. Odczułam to natomiast  w SEiRP, gdzie dano mi do zrozumienia, że jako „represjonowana” nie powinna ubiegać się o funkcję w tej organizacji. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Wyjście SEiRP z Federacji znacznie osłabi nasze starania. Praca nasza poszłaby na marne.  Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Henryk Borowiński – Jestem przedstawicielem ustępujących władz Federacji. W dotychczasowej działalności cieszyliśmy się jak dołączała do nas kolejna organizacja. Jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji - zapowiedzianego wyjścia z Federacji, tak istotnego członu jakim jest SEiRP. Należy się zastanowić co jest tego przyczyną. Naszą siłą jest łączenie a nie dzielenie. Proponuję uczcić minutą ciszy pamięć niedawno zmarłego Wiceprezydenta Federacji Jana Kacprzaka, który znacznie przyczynił się do rozbudowy Federacji i jej pozycji w środowisku mundurowych.

Przerwa organizacyjna do 15:20

Tadeusz Frydrych – podkreślił znaczenie spotkań w terenie. Musimy je kontynuować. Spotkania te są efektywne. Tam gdzie odbyły się spotkania pod szyldem Federacji mundurowi ze sobą zaczęli rozmawiać. Należy włączać do spotkań jak największą grupę będących w służbie żołnierzy i funkcjonariuszy. Prezydencie Zdzisławie działamy dalej.
Wiesław Woszczyna – w imieniu emerytów i rencistów Straży Pożarnej gratulacje za sprawnie przeprowadzony Kongres oraz gratulacje dla nowo wybranych władz Federacji. Gratuluję zmiany Statutu, gdyż zawsze jest to duży wysiłek. Zapowiadany rozłam jest najgorszym rozwiązaniem. Muszę to powiedzieć, że u Nas w Straży Pożarnej również rozważaliśmy takie rozwiązanie. Wyjście jednej organizacji może spowodować, że inne poczują się zwolnione z odpowiedzialności za innych oraz lojalności wobec środowiska. Jak dzisiaj już powiedziano. Jak najszybciej zdefiniować powód lub przyczynę zaistniałej sytuacji. Jeżeli ma charakter osobisty to problem można usunąć szybko. Jeżeli są inne przeszkody, to usunąć poprzez działania naprawcze.
Jan Gazarkiewicz – gratulacje dla nowych władz Federacji. Składam serdeczne podziękowania dla Prezydenta Czarneckiego. Znam Zdzisława od 9 lat. To właśnie od niego wyszły pierwsze propozycje i pomysły na utworzenie Federacji. Mogę stanowczo stwierdzić, a jestem we władzach Federacji od początku, że dzisiejszą pozycję FSSM RP zawdzięcza właśnie Jemu.
Irena Kłucińska – stwierdziła, że należy pochylić się nad oddolną inicjatywą przeciwdziałania skutkom ustawy. Jest to cenna inicjatywa, która wyszła od kol. Stanisława Kraszewskiego, a którą podchwycili koledzy z Bielska- Białej i dalej „już poszło”. Działania skupiają również niezrzeszonych, ale mamy wspólny cel. Komitety Protestacyjne działają w większości przy kołach SEiRP. Byłby to trudny dylemat, gdyby SEiRP się wycofał. Drugą płaszczyzną były działania polityczne, aby przywrócić państwo prawa. Poza tym, plan działania Federacji do 2020 rok ma określone cele i sposoby działania. Brakuje ludzi do pracy w Federacji, bo do dziś, to garstka osób. Zaapelowała, aby włączać się do prac Federacji. 
Adam Rapacki – zaapelował o włączenie się w działania, bo organizacyjnie brak nam doświadczenia. Ważne są osoby działające w sieci, na forach internetowych. Podkreślił znaczenie idei monitorowania patologii władzy i ujawniania nieprawidłowości. Celem jest uświadomienie władzy, że kiedyś przyjdzie za błędy zapłacić. Należy walczyć o honor i godność żołnierzy. Sprzymierzać powinniśmy się z każdym, kto walczy z przywróceniem demokratycznego państwa prawa. Należy szukać sojuszników w innych grupach zawodowych i społecznych, takich jak np. Akcja Demokracja lub grupa gospodarczo-ekonomiczna, której patronuje prof. Balcerowicz.
Marek Dukaczewski – reprezentuje wojskowe służby specjalne w stowarzyszeniu „SOWA”, które jest członkiem wspierającym Federację. Podziękował Zdzisławowi Czarneckiemu za osobiste zaangażowanie oraz osobom z nim współpracującym. Pogratulował, że Federacja, w tak krótkim czasie stała się rozpoznawalna. Stwierdził, że jesteśmy jak łódź, która płynie, a my wiosłujemy, bo nikt nam nie pomaga. Mamy obrany kierunek i nikt nie wysiada na pełnym morzu. Możemy się spierać, dyskutować, ale na zewnątrz wychodzimy z jednym stanowiskiem. Zna sposoby działania służb specjalnych i wie, że najskuteczniej jest rozbić strukturę od wewnątrz. Apeluje, żeby do tego nie dopuścić. Jego stowarzyszenie też ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale dotychczas nie czuło potrzeby jej rozpoczęcia. Uważa, że posiadanie takiego potencjału zapisanego w statucie nie stanowi zagrożenia, a im więcej będzie w Federacji stowarzyszeń, tym kontrola będzie lepsza. Podkreślił, że jeśli będą pieniądze z działalności, Federacja będzie niezależna od władzy. Stwierdził „Jeżeli mamy płynąć, to musimy to robić razem. Na zewnątrz musimy być jednością, bo w tym nasza siła”.
Antoni Duda- z ust moich przedmówców padło wiele uwag. Składam gratulacje nowo wybranym władzom Federacji. Jak powiedział gen. Dukaczewski „płyńmy razem”. SEiRP nie wychodzi z Federacji. Dyskutujmy, nie zamykajmy problemów tylko w wąskich gronach. W piątek jest nadzwyczajny zjazd delegatów SEiRP. Przekażemy informacje. Decyzje będą podjęte. Bezpośrednio o nich powiadomimy.
Jerzy Skrycki – Nawiązał do wypowiedzi koleżanki z Katowic. Stwierdził, że on też dotknięty jest ustawą represyjną, a został wiceprezesem SEiRP, tak więc przytoczony przez Ewę Macek przypadek dyskryminacji jest prawdopodobnie jakim ekscesem. Zapewnił, że nie ma takich wytycznych, aby eliminować z władz SEiRP osoby represjonowane. Zapewnił, że nie zamierzają wyprowadzać SEiRP z Federacji, że „nikt nie opuszcza tego statku”.
Zdzisław Czarnecki – podziękował za wypowiedź Antoniemu Dudzie i Jerzemu Skryckiemu. Oczekiwał ludzkiego podejścia do sprawy. Propozycją działalności gospodarczej chciał jak najlepiej dla Federacji, aby miała swój zysk i była niezależna. Aby spotkania takie, jak to w Soczewce, mogły się odbywać raz w roku. Pół roku temu, prosił, aby Federacji dano szansę na możliwość pozyskiwania środków finansowych. Przypomniał, że w 2009 r. nie było pieniędzy i nic nie zrobiono, aby obronić nasze prawa. Ponadto zaapelował do chętnych, którzy chcą i mogą współpracować z Federacją, gdyż ciągle brakuje ludzi do pracy w komisjach: organizacyjnej, finansowej, medialnej i prawnej.
Wiesław Baraniewicz -  Stwierdził, że przykro mu z powodu odrzucenia obywatelskiego projektu, a w szczególności uzasadnienia, bo jako wolontariusz był jego współtwórcą. Cel polityczny był jednak inny, a wynik do przewidzenia. Zaapelował o wzmocnienie zespołu prawnego, przede wszystkim o osoby, które „otarły” się o prawo, o dochodzeniowców, byłych śledczych. Podkreślił, że bardzo cenną inicjatywą są „NIE ZAPOMNIMY” i inicjatywa „Archiwum Osiatyńskiego”, które polegają na dokumentowaniu poczynań władzy w sposób formalno-prawny, który w przyszłości przyda się do procesów sądowych. Chętnych zaprasza do zgłaszania się do Federacji.
Piotr Wojtyński – zajmuje się stroną internetową FSSM. Jeszcze rok temu nie wiedział o istnieniu Federacji i jest przedstawicielem większości dość młodych emerytów. W ciągu roku udało się zainteresować naszą stroną internetową ogromną rzeszę ludzi, szczególnie z naszego środowiska. Przez przypadek włączył się w działania Federacji, która w ciągu jednego roku zaistniała w przestrzeni publicznej i dziennie ma 1000 otworzeń. Odkłamujemy, to, co władza usiłuje wmówić społeczeństwu. Jest to ogromny sukces. Dziś, naszym zadaniem jest uruchomienia tzw. „dołów”, żeby kontrolować, co będzie się działo podczas wyborów, sprawdzać, czy przebiegają rzetelnie. Kolejnym sukcesem Federacji jest zintegrowanie środowiska, co skutkuje tym, że zaistnieliśmy medialnie i zaczęły liczyć się z nami partie polityczne. Kolejny apel – NIE DAJMY SIĘ PODZIELIĆ!

Prowadzący obrady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Regulaminowej o przedstawienie protokołu z przebiegu III Kongresu FSSM RM.

Przewodniczący  Komisji Regulaminowej Monika Kazula odczytała protokół zgodnie z którym obrady III Kongresu toczyły się zgodnie ze Statutem FSSM RP oraz przyjętym „Regulaminem obrad” i „Porządkiem Obrad”, a tym samym III Kongres i podjęte decyzje oraz wybory władz Federacji są ważne.

Po zrealizowaniu programu obrad zawartego w „Porządku obrad III Kongresu FSSM RP Przewodniczący Kongresu zamknął jego obrady w dniu 21.04.2018 o godz. 17,30

Przewodniczący Kongresu

/Adam Rapacki/        

Protokolanci 
/Bogusława Łukasiewicz/
/Ewa Grzegorczyk   

(Protokół wersja .pdf)

 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)