Aktualności

SĄD OKRĘGOWY TO TYLKO PIERWSZA INSTANCJA

Opublikowano: 24 lip 2019

INFORMACJA PRAWNA

Dotyczy pierwszych pozytywnych wyroków sądowych w sprawach  z odwołań od decyzji Dyrektora ZER o obniżeniu świadczeń emerytalnych wydanych na podstawie ustawy represyjnej i dalszego biegu tych spraw.

Wiemy o kolejnych, jak dotychczas pojedynczych, wyrokach wydawanych przez sądy okręgowe zmieniających decyzje Dyrektora ZER o zmniejszeniu emerytur i rent, a tym samym przywracających te świadczenia w pełnej, należnej odwołującemu się wysokości. Przypadki, o których wiemy i które przeanalizowaliśmy, dotyczą różnych stanów faktycznych i jako niereprezentatywne dla ogółu nie mogą być traktowane jako dowód  na zmianę praktyki sądowej w naszych procesach odwoławczych. Niemniej jednak, nawet w tych pojedynczych sprawach zakończonych pozytywnie dla odwołujących się, o czym należy pamiętać, wyroki są nieprawomocne. Można przyjąć za pewnik (poza jednym znanym nam przypadkiem), że w każdej z tych spraw ZER wniesie od takich wyroków apelacje. Poza tym należy mieć świadomość kilku innych istotnych kwestii.

  1. Sąd okręgowy, po złożeniu apelacji przez Dyrektora ZER (adresowanej za pośrednictwem tego Sądu do właściwego sądu apelacyjnego jako sądu II instancji), doręczy ją odwołującemu się, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia – tzw. „Odpowiedzi na apelację”, wprost do sądu drugiej instancji. Powinno to nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji. Sąd Apelacyjny, jako sąd II instancji,  doręczy jej odpis stronie przeciwnej, tj. Dyrektorowi ZER. Należy zaznaczyć, że wniesienie „Odpowiedzi na apelację” po upływie ww. 2-tygodniowego terminu jest formalnie bezskuteczne. Konsekwencją tego będzie niedoręczenie „Odpowiedzi na apelację” stronie przeciwnej (tj. Dyrektorowi ZER) i pominięcie  przez sąd - przy rozpatrywaniu sprawy - zawartych w niej twierdzeń. Niemiej jednak odwołujący się wnoszący „Odpowiedź na apelację” może podnieść te same zarzuty i twierdzenia bezpośrednio na rozprawie, co oznacza, że uchybienie temu terminowi w praktyce nie pociąga za sobą ujemnych skutków prawnych.
  2. „Odpowiedź na apelację” jest pismem procesowym strony przeciwnej do skarżącej wyrok (w tym przypadku odwołującego się), w którym zajmuje on stanowisko wobec apelacji Dyrektora ZER. W szczególności należy w niej sprecyzować, czy domagamy się odrzucenia lub oddalenia apelacji (z pewnością tak!) i w jakim zakresie, ustosunkować się do zarzutów apelacyjnych, a także podnieść własne zarzuty wobec apelacji (formalne i merytoryczne). W „Odpowiedzi na apelację” można również wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu* oraz o zasądzenie kosztów procesowych. Wniesienie „Odpowiedzi na apelację” nie jest obowiązkowe i nie jest objęte tzw. „przymusem adwokackim”. Oznacza to, że nie musi być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego.  Może to zrobić samodzielnie sam zainteresowany.
  3. W razie stwierdzenia braków w „Odpowiedzi na apelację” sąd wezwie do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie jednego tygodnia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, niejako formalnie zwróci ją odwołującemu się – jako stronie. W rzeczywistości jednak sąd powinien wniesioną „Odpowiedź na apelację” dołączyć do akt sprawy i potraktować jako zwykłe pismo procesowe w sprawie.

Tyle informacji ogólnych na temat tego pisma procesowego.

Uwaga! Otrzymujemy od osób, których sprawy odwoławcze zostały  już rozstrzygnięte pozytywnie, apele o wsparcie prawne, które interpretujemy jako prośby o pomoc w  przygotowaniu ww. „Odpowiedzi na apelację”. Przypominamy więc, że jako Komisja Prawna FSSM, nie jesteśmy kancelarią świadczącą usługi prawne w zakresie reprezentowania odwołujących się przed sądem. Niezależnie od tego, jako zespół roboczy Federacji, funkcjonujący na zasadzie wolontariatu (o czym wiadomo) staramy się wspierać Koleżanki i Kolegów na szeroko rozumianym polu działań prawnych, także w zakresie przygotowywana istotnych Informacji Prawnych oraz wzorów pism procesowych. Dlatego też i tym razem postaramy się pomóc zainteresowanym. Aby to w ogóle było możliwe musielibyśmy wcześniej zapoznać się z argumentacją przedstawioną przez prawników ZER w zapowiedzianych apelacjach. Stąd też prośba do tych Koleżanek i Kolegów, którzy uzyskali już pozytywny dla siebie wyrok sądu okręgowego a następnie otrzymali odpis apelacji ZER od tego wyroku, o przesłanie nam tych dokumentów procesowych, w formie zanonimizowanej (tj. po usunięciu, np. korektorem, danych osobowych identyfikujących osobę, której dotyczą) wraz z ich uzasadnieniem.

Wówczas zastanowimy się nad możliwością przygotowania wzoru takiej „Odpowiedzi na apelację”. Podkreślamy jednak, że osoby zainteresowane wcale nie muszą czekać na możliwość skorzystania z naszej pomocy. Każdy może działać samodzielne lub zaangażować do tego profesjonalnego pełnomocnika procesowego lub wystąpić o jego ustanowienie z urzędu.  Ogólne ramy „Odpowiedzi na apelację” przedstawiliśmy w pkt 1 i 2 niniejszego Komunikatu.    

Komisja Prawna FSSM


* Patrz Informacja Prawna z 13 kwietnia 2019 r.
JAK BRONIĆ NASZYCH PRAW NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ?

VADEMECUM DLA CHCĄCYCH WSTĄPIĆ NA DROGĘ CYWILNOPRAWNĄ
- pkt 9, ppkt 2) Pełnomocnik z urzędu;
- pkt 12. Koszty powództwa ppkt 2) Zwolnienie od kosztów. 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)