Aktualności

SKARŻYMY MARSZAŁKA KUCHCIŃSKIEGO

Opublikowano: 10 kwi 2019

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2019 r., z upoważnienia  Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP udzielonego jednej z warszawskich kancelarii prawnych, została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Skarga na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej”.

Przypomnijmy, w dniu 29 listopada 2018 r., FSSM RP wystąpiła do Marszałka Sejmu RP – Marka Kuchcińskiego z „Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej” dotyczącym okoliczności przygotowania odpowiedzi Sejmu na wystąpienie „Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie  pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie  o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. (Wniosek tutaj). W otrzymanej w grudniu 2018 r. odpowiedzi Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na ww. Wniosek stwierdzono między innymi, że dokumenty związane z przygotowanym stanowiskiem Sejmu są dokumentami wewnętrznymi i jako takie nie podlegają udostępnieniu, natomiast dokonując diametralnej zmiany stanowiska Sejmu Marszałek, nie będąc formalnie związany opinią Komisji Ustawodawczej, skorzystał z przysługujących mu uprawnień w tym zakresie (Odpowiedź tutaj). Przyjęliśmy, że odpowiedź adresata naszego Wniosku nie jest ani merytoryczna, ani kompletna. Oznacza to w naszym przekonaniu, że Wniosek pozostaje nie załatwiony, a zarzut dotyczący bezczynności Marszałka Sejmu uzasadniony. W tej sytuacji wystąpiliśmy przez pełnomocnika procesowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z ww. Skargą, wnosząc o:

  1. zobowiązanie Marszałka do rozpoznania naszego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku w tej sprawie,
  2. stwierdzenie, że bezczynność Marszałka miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. wymierzenie Marszałkowi Sejmu kary grzywny w wysokości 2000 zł.,
  4. zasądzenie stosownych kosztów postępowania na rzecz FSSM RP.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)