Aktualności

WŁADZA CHCE ZNÓW OKRAŚĆ EMERYTÓW MUNDUROWYCH!

Opublikowano: 05 sie 2020

Sprawa „ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”

W dniu 30 lipca na zaproszenie przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej senatora Zygmunta Frankiewicza przedstawiciele FSSM RP (Zdzisław Czarnecki oraz Andrzej Adamczyk) uczestniczyli w posiedzeniu Komisji na którym omawiana była przyjęta przez Sejm „Ustawa o  szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw”.

Sprawa „ekwiwalentu urlopowego”  w toku prac sejmowych była pilotowana przez FZZSM (Rafała Jankowskiego – Policja oraz Marcina Kolasę – Straż Graniczna), za co w imieniu emerytów mundurowych serdecznie im dziękuję. Wynikiem prac Sejmu częściowo zrealizowano postulaty zgłaszane przez środowiska mundurowe, czego wyrazem jest zapis art. 9 przyjętej przez Sejm  „ustawy o szczególnych rozwiązaniach...”, który zmieniając przelicznik urlopowy z dni kalendarzowych na dni robocze wyrównał dysproporcje pomiędzy służbami.

Dotyczy to jednak tylko funkcjonariuszy którzy odeszli ze służby po dniu 06 listopada 2018 r. Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, którzy przez kilka lat dopominali się „zrównania” ekwiwalentu urlopowego i doprowadzili do korzystnego dla środowiska wyroku TK 7/15 w dniu 30.10.2018 r. nie obejmuje przyjęta przez Sejm nowelizacja.

Przed posiedzeniem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej SBŻiFSG RP „Granica” oraz FSSM RP skierowały do Sekretariatu Komisji oraz wybranych członków Komisji  Senatorów: Zygmunta Frankiewicza, Wadima Tyszkiewicza oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego informacje o problemie „ekwiwalentu urlopowego” w służbach mundurowych wraz z propozycją zmiany zapisu treści art. 9 (TUTAJ)

W trakcie posiedzenia Komisji, której przewodniczył senator Z. Frankiewicz w sprawie „ekwiwalentu urlopowego” głos zabrał senator W. Tyszkiewicz, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wybiórcze potraktowanie emerytów Policji, SG oraz SOP spowodowane wprowadzenie cezury czasowej (6 listopada 2018 r.). Zwrócił się do przedstawiciela Rządu – czy rozważana jest zmiana zapisu art. 9 „ustawy o szczególnych rozwiązaniach….”. Wiceminister MSWiA Maciej Wasik stwierdził, że stanowisko strony rządowej jest jednoznaczne. Zmiany zapisu art. 9 nie przewiduje się. Strona rządowa liczy się z tym, że wiele osób może składać w tej sprawie pozwy sądowe. Jeżeli wyroki będą niekorzystne dla organów państwowych, będą płacić. Ze strony FSSM RP wystąpił kol. Andrzej Adamczyk, który w zwięzły sposób przestawił oczekiwania mundurowych, którzy odeszli ze służby po 2001 roku.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wnioski przedstawione przez Biuro Legislacyjne Senatu (z których 12 uzyskało akceptację strony rządowej) oraz 3 wnioski złożone w porozumieniu ze stroną rządową. Wnioski te uzyskały jednogłośna akceptację Komisji. Wnioski wynikające z dyskusji (dot. „ekwiwalentu urlopowego” oraz „włączenia do ustawy służby celno-skarbowej”) mogą być procedowane w dalszej kolejności po zgłoszeniu stosownych wniosków.

W przerwie posiedzenia Komisji w rozmowie z przedstawicielami FSSM RP Senator Wadim Tyszkiewicz zadeklarował wsparcie emerytów mundurowych Policji, SG i SOP. Wraz z Senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim przedstawią propozycję zmiany art. 9 „ustawy o szczególnych rozwiązaniach ….” na posiedzeniu Senatu, na którym ustawa będzie procedowana.

Zatem czekamy na to, co zrobi Senat.

Zdzisław Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)