Aktualności

ZAPYTALIŚMY SĄDY APELACYJNE O SPRAWY REPRESJONOWANYCH

Opublikowano: 14 sty 2022

Zaniepokojeni odpowiedziami z SA w Warszawie na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z których wynika, że sprawy represjonowanych nie odbywają się w tempie satysfakcjonującym, a terminy wokand są coraz odleglejsze, postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w innych sądach apelacyjnych. Podobny zestaw pytań wysłaliśmy więc do Wrocławia, Szczecina, Rzeszowa, Poznania, Łodzi, Lublina, Katowic, Gdańska i Białegostoku.
Ale wcześniej zapytaliśmy jeszcze SA w Warszawie, czy w związku z rosnącą kolejką represjonowanych, czekających na wyroki w II instancji, pojawiły się skargi na przewlekłość postępowań. Odpowiedź mamy otrzymać przed końcem stycznia.


Warszawa, dnia 8 grudnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
III WYDZIAŁU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
SĄDU APELACYJNEGO 
w Warszawie

Plac Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Pani SSA Magdalena KOSTRO-WESOŁOWSKA

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP informacji, które będą odpowiedzią na niżej postawione pytania, wg stanu na dzień 30 listopada 2021 r.?

  1. Jaka jest ogólna liczba skarg na przewlekłość postępowań przed sądami okręgowymi wniesionych przez odwołujących się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno- Rentowego MSWiA o wysokość emerytur/rent policyjnych, obniżonych na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), zmienionej ustawą nowelizującą z dnia 16 grudnia 2016 r.?
  2. W ilu przypadkach, w sprawach, o których mowa w pkt 1, Sąd rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania:
  1. nie stwierdził zasadności podniesionych zarzutów i oddalił skargę,
  2. potwierdził zasadność podniesionych zarzutów i uwzględnił skargę, stwierdzając przewlekłość postępowania.
  1. W ilu przypadkach, w sprawach, o których mowa w pkt 1, Sąd, stwierdzając przewlekłość postępowania i uwzględniając znaczenie sprawy dla skarżącego, przyznał mu od Skarbu Państwa określoną w orzeczeniu sumę pieniężną, będącą szczególną formą zadośćuczynienia za naruszenie prawa do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie?
    W jakim przedziale kwotowym zawierają się te sumy pieniężne?
  2. Jaka jest łączna suma pieniężna przyznana skarżącym od Skarbu Państwa w sprawach, o których mowa w pkt 1?
  3. Czy odnotowano przypadki ponownych skarg na przewlekłość postępowania w tych samych sprawach?

Liczba zakończonych

Pytania wynikają z następujących okoliczności:

Prawo odwołującego się jako strony, do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało zagwarantowane w art. 45 Konstytucji RP oraz w aktach prawa międzynarodowego.

Pilność w rozpoznaniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych wynika wprost z orzeczenia ETPCz z dnia 30 października 1998 r. (skarga nr 28616/95 w sprawie Styranowski przeciwko Polsce), zwłaszcza ze względu na charakter dochodzonych świadczeń, służących zapewnieniu środków utrzymania oraz na z reguły podeszły wiek i trudną sytuację materialną ubezpieczonych. Należy też odnotować, że w ETPCz w Strasburgu rozpoznawana jest skarga Janusz, Leszek Bieliński i 22 innych przeciwko Polsce (Skarga Nr 48762/19) dotycząca naruszenia art. 6 ust. 1 w aspekcie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.

Tysiące emerytów i rencistów policyjnych, wiernie służących swojej Ojczyźnie, zarówno przed jak i po transformacji ustrojowej 1990 r. w wolnej i demokratycznej Polsce już bardzo długo oczekuje na sprawiedliwe wyroki w swoich sprawach. Niestety, wielu już tego nie doczeka. Na dziś szacujemy, że zmarło w trakcie procesów sądowych ok. 2000 osób. Chodzi o ludzi w zaawansowanym wielu, bardzo często w złym stanie zdrowia i w wielu przypadkach zepchniętych na skraj ubóstwa.

Osobną kwestią jest zróżnicowanie czasowe a w konsekwencji i prawne związane z rozpoznawaniem spraw odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA. Spośród nich tylko nieliczni uzyskali już prawomocne, w przytłaczającej liczbie korzystne dla siebie orzeczenia sądów apelacyjnych i odzyskali należne im świadczenia emerytalne. Inni zaś będą czekać latami na wyroki w ich sprawach. Już teraz czas oczekiwania na orzeczenia sądów okręgowych jako sądów I instancji przekracza 4 lata. W zdecydowanej większości spraw odwoławczych nie ma jeszcze wyznaczonych terminów rozpraw, stąd też trudno oszacować łączny czas oczekiwania na prawomocne wyroki sądów I i II instancji. Okoliczność ta sama w sobie jest objawem dyskryminacji, skutkującej skrajnie nierówną sytuacją skarżących.  

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jako organizacja statutowo powołana do reprezentowania interesów członków stowarzyszeń wchodzących w jej skład, szczególnie w zakresie uprawnień emerytalno-rentowych, opieki socjalnej i zdrowotnej oraz zachowania statusu społecznego przysługującego byłym policjantom, funkcjonariuszom i żołnierzom, podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania zmierzające do ochrony ich niezbywalnych praw. Informacje, o które prosimy, pozwolą nam na przygotowanie raportów o stanie spraw odwoławczych i skutkach jakie spowodowała ustawą nowelizującą z 16 grudnia 2016 r. o zmiennie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) i podejmowanie działań ukierunkowanych na ochronę egzystencjalnych praw byłych policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy nie ze swojej winy zostali skrzywdzeni przez nasze Państwo i takiego wsparcia oraz pomocy potrzebują.     

                            PRZEWODNICZĄCY 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
                            Zdzisław CZARNECKI

__________________________
Wniosek w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)