Aktualności

ZASKARŻENIE ODMOWY PODJĘCIA ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Opublikowano: 08 cze 2020

INFORMACJA PRAWNA

Dotyczy możliwości zaskarżenia do sądu apelacyjnego postanowienia sądu okręgowego o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER

Czytelnicy strony internetowej FSSM wiedzą, że w dniu 24 listopada 2019 r. opublikowaliśmy Informację Prawną dot. możliwości występowania do Sądu Okręgowego o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER. Złącznikiem do niej był wzór stosownego wniosku (TUTAJ dla koniecznego przypomnienia). Wiemy, że wielu z naszych Koleżanek i Kolegów wystąpiło z takimi wnioskami, choć brak nam informacji o ich prawnej skuteczności. Przy okazji, na zasadzie dygresji, ponawiamy prośbę do naszych czytelników o informowanie Komisji Prawnej FSSM o istotnych decyzjach procesowych sądów orzekających w naszych sprawach, które w formie zanonimizowanej wykorzystamy w przygotowywaniu kolejnych Informacji Prawnych i odpowiadających im wzorów pism procesowych.

Zgodnie z art. 394 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego (dot. dopuszczalności wnoszenia zażaleń), zażalenie do sądu drugiej instancji* (w naszym przypadku do sądu apelacyjnego) przysługuje m.in. na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. Powyższe oznacza, że zaskarżalne zażaleniem są te postanowienia sądu, które odsuwają w czasie moment zakończenia postępowania orzeczeniem co do istoty sprawy. Zażalenie takie należy wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia z uzasadnieniem.

Zgodnie z ogólnymi zasadami zażalenie takie powinno odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżanego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie, ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów (wzór - TUTAJ). Wzór ten został opracowany na założeniu, że głównym argumentem sądu, który zaważył na decyzji o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania jest (podobnie jak przy zawieszeniu postępowania) fakt wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia z dnia 24 stycznia 2018 r. o zwróceniu się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność niektórych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w brzmieniu nadanym jej przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Czy założenie to jest trafne, okaże się po lekturze otrzymanego uzasadnienia postanowienia o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania, o które musimy wcześniej wystąpić (patrz Informacja Prawna z dnia 2 grudnia 2019 r.). Zalecamy też bardzo uważne czytanie pouczeń zawartych w piśmie sądowym przesyłającym ww. postanowienie.

Warto wiedzieć, że wg orzecznictwa nieprawidłowe oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania zażalenia nie uzasadnia jego odrzucenia. Gdyby sąd właściwy do jego rozpoznania został wskazany błędnie, to sąd, w którym zażalenie zostało złożone, powinien przedstawić akta sądowi właściwemu funkcjonalnie, traktując błąd w określeniu adresata zażalenia jako oczywistą omyłkę. Nie zmienia to jednak faktu, że zażalenie powinniśmy od razu kierować na właściwego adresata.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć skuteczności naszego zażalenia na   postanowienie sądu okręgowego o odmowie podjęcie zawieszonego postępowania. Niemniej jednak, jak zawsze, sugerujemy korzystanie ze wszystkich dostępnych możliwości prawnych w celu zmiany krzywdzących nas decyzji Dyrektora ZER.  Pisaliśmy o tym wielokrotne.

Komisja Prawna FSSM RP

_________________________
*
Wiemy, że w pismach sądowych przesyłających już pierwsze postanowienia sądów okręgowych o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania zawarte są pouczenia o możliwości składania zażaleń do tego sądu, który wydał takie postanowienie, czyli sądu okręgowego. Nie zmienia to jednak zasady, określonej w art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c., że docelowo adresatem naszego zażalenia jest sąd apelacyjny, jako sąd drugiej instancji (patrz wzór). 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)