Aktualności

ZAWIESZENIA POSTĘPOWAŃ BEZ UZASADNIEŃ. CO ROBIĆ?

Opublikowano: 02 gru 2019

INFORMACJA PRAWNA
Dotyczy uzasadnienia postanowienie sądu okręgowego
o zawieszeniu postępowania

         Odnotowaliśmy pierwsze przypadki doręczania przez sądy okręgowe (rozpatrujące sprawy z odwołań osób represjonowanych od decyzji dyrektora ZER) postanowień o zawieszeniu postępowania bez załączonego uzasadnienia.

        W związku z powyższym wyjaśniamy, że tego rodzaju praktyka jest zgodna z Kodeksem Postępowania Cywilnego.

         W dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona i z dniem 7 listopada b.r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Art. 1 pkt 124 lit. b ww. ustawy wprowadził zmianę w art. 357 k.p.c. (poprzez dodanie art. 357 § 21), który stanowi, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia tego postanowienia.
Wiemy, że postanowienia o zawieszeniu postępowań przeciwko dyrektorowi ZER podlegają zaskarżeniu w formie zażalenia kierowanego do właściwego sądu apelacyjnego. Stąd też, po otrzymaniu takiego postanowienia (bez uzasadnienia), skarżący - represjonowany ma prawo wystąpić do sądu okręgowego, który wydał postanowienie o zawieszeniu w jego sprawie, z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie mu jego uzasadnienia.

         Jako Komisja Prawna FSSM zalecamy Koleżankom i Kolegom skorzystanie z tego prawa i wystąpienie z wnioskiem do właściwego sądu okręgowego sporządzenie uzasadnienia (wzór tutaj). Musimy to zrobić, jak wyżej wspomniano, w terminie tygodnia, liczonego od dnia doręczenia postanowienia. Wniosek taki jest wolny od opłat sądowych i nie wymaga uzasadnienia.

         Wiedza o motywach działania sądu, który wydał postanowienie o zawieszaniu postępowania w naszej sprawie, pozwoli na rzeczową polemikę i wykazanie wadliwości podjętej przez sąd decyzji procesowej. To zaś możemy uczynić w formie zażalenia (odpowiedni wzór zamieszczony jest na stronie FSSM).

         Sąd powinien sporządzić uzasadnienie postanowienia w terminie tygodnia od dnia wpływu do właściwego sądu ww. wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia, a jeżeli wniosek był dotknięty brakami - od dnia usunięcia tych braków. Termin ten ma charakter instrukcyjny, stąd uchybienie mu nie powoduje skutków dla stron, a jedynie może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)