Aktualności

O PRZENOSZENIU SPRAW DO INNYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH RAZ JESZCZE

Opublikowano: 12 lut 2021

ANEKS
do Komunikatu Informacyjnego z 23 stycznia 2020 r.
oraz do jego uzupełnienia z 1 kwietnia 2020 r.

dotyczący możliwości przekazywania spraw odwoławczych o wysokość emerytur
i rent policyjnych, zawisłych przed Sądem Okręgowym w Warszawie, do innych sądów okręgowych w Kraju.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, liczba spraw odwoławczych od decyzji Dyrektora ZER MSWiA, zawisłych przed Sądem Okręgowych w Warszawie, mimo przekazania wielu z nich do rozpoznania sądom okręgowym w Kraju, nadal jest duża. Według naszych ustaleń aktualnie sięga ok. 16 500 spraw. Ich rozpoznanie zajmie zapewne kilka lat, nie wspominając już o postepowaniach przed sądami apelacyjnymi, które potrwają kolejne lata.

W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem mogącym przyśpieszyć procedowanie spraw przed SO w Warszawie jest przekazanie jak największej ich liczby do innych sadów okręgowych. W związku z tym, że Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyniku zmiany przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego dokonanej w 2019 r. został pozbawiony możliwości wyznaczania (na wniosek SO w Warszawie) innych sądów okręgowych do rozpatrywania naszych spraw odwoławczych, jedynym rozwiązaniem jest korzystanie z możliwości, jakie daje art. 461 §3 k.p.c., który stanowi: „sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi okręgowemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości”.  Oznacza to, że warunkiem przekazania danej sprawy jest zgodny wniosek obu stron procesu, tj. odwołującego się i Dyrektora ZER oraz istnienie tzw. względów celowościowych.

Jak już pisaliśmy w Komunikacie z 23 stycznia 2020 r., w wyniku uzgodnień dokonanych przez Przewodniczącego Federacji z Dyrektor ZER MSWiA, przekazanie sprawy, na wniosek odwołującego się(!) jest możliwe do tych Sądów Okręgowych, których siedziby znajdują się w: Białystoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, z uwagi na ich położenie w miejscu lub w pobliżu miejsca zamieszkania skarżącego.

Po kolejnym spotkaniu Przewodniczącego Federacji i przedstawiciela Komisji Prawej FSSM z Dyrektor ZER MSWiA, jakie miało miejsce w dniu 8 lutego 2021 r., ustalono, że poza wskazanymi wyżej sądami okręgowymi przekazanie sprawy (na wniosek odwołującego się (nieznacznie zmodyfikowany wniosek – Tutaj) będzie możliwe do Sądów Okręgowych w: Częstochowie, Nowym Sączu i Radomiu.

Informujemy jednocześnie, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie wprowadzają ograniczeń czasowych co do złożenia wniosku o przekazanie sprawy do innego sądu okręgowego. Oznacza to, że odwołujący się może zgłosić taki wniosek na każdym etapie postępowania, do momentu zamknięcia rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie, co następuje po zakończeniu postępowania dowodowego i udzieleniu głosu stronom, kolejno odwołującemu się i pozwanemu. Wszystkie czynności dokonane wcześniej przed SO w Warszawie pozostają w mocy.

Decyzja odwołującego się o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o przekazane sprawy do wskazanego sądu okręgowego jest jego suwerenną decyzją. Naszym zdaniem powinno ją poprzedzać rozpoznanie szybkości i sposobu procedowania spraw odwoławczych już zawisłych i rozpoznanych przed sądem, do którego chcielibyśmy przekazać swoją sprawę. 

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)