Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 12.09.2019 R.

Opublikowano: 18 wrz 2019

Warszawa, dnia 12.09.2019 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 12 września 2019 r. w Warszawie przy ul. Polna 7 A , w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W posiedzeniu uczestniczyło 21 członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz  7  osób zaproszonych w charakterze gości. Listy obecności  - zał. nr 1.

Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji  protokołowała Wioletta Grzelakowska z Biura Federacji – Prezes Koła Nr 33 SEiRP w Warszawie

Po weryfikacji list obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na sali jest kworum (21 na 24 członków Zarządu Federacji) i uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd będą prawomocne.

Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.

Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad, który został przekazany członkom Zarządu Federacji wraz z zaproszeniem. 
Porządek obrad po zmianach i uzupełnieniu został przyjęty jednogłośnie – zał. nr 2.

Tematy posiedzenia:

Ad. I Sprawy organizacyjne

1) Zdzisław Czarnecki  - przedstawił wniosek Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP dot. wycofania rekomendacji dla Wiesława Woszczyny oraz Jerzego Kurka jako przedstawicieli ZEiR Pożarnictwa w Zarządzie Federacji, równocześnie rekomendując do Zarządu Federacji członków Zarządu Głównego ZEiR Pożarnictwa RP Ryszarda Grosseta oraz Jana Całę.

Na wniosek prowadzącego posiedzenie Zarząd Federacji jednogłośnie podjął uchwałę o wycofanie ze składu Zarządu FSSM RP Jerzego Kurka i Wiesława Woszczynę, jednocześnie powołując na ich miejsca Jana Całę i Ryszarda Grosseta – Uchwała nr 4/III/2019 – zał. nr 3

2) Ewa Grzegorczyk – przedstawiła stan finansów Federacji na dzień 31 sierpnia 2019 r, informując o:
-  stanie konta Federacji,
-  składkach członkowskich (ZEiR Pożarnictwa  RP nie wpłacił składki członkowskiej),
- o wydatkach związanych z przeniesieniem siedziby Federacji (wpłata kaucji, zabezpieczenie środków finansowych na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Federacji: odświeżenie ścian, wymiana jednego okna oraz drzwi wejściowych),
- wsparciu finansowym przedsięwzięcia KZEiR SW – Koło w Czarnem dla polskiej szkoły na Litwie

Sprawozdanie dot. finansów FSSM RP za okres: kwiecień – sierpień 2019 r- zał. nr 4.

Zdzisław Czarnecki przypomniał uchwałę ZF, zobowiązującą organizacje zrzeszone uregulowania składek członkowskich do 30.06 każdego roku. Stwierdził, że organizacją zalegająca już drugi rok ze składkami jest  Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Ryszard Grosset – odnosząc się do zaległości potwierdził, że organizacja miała kłopoty z własnymi finansami, ale wychodzą na prostą. Złożył zobowiązanie, że na najbliższym posiedzeniu Zarząd Główny ZEiR Pożarnictwa  podejmie decyzje o podwyższeniu składek i ureguluje zaległości wobec FSSM RP. 

3) Irena Kłucińska – przedstawiła działania podejmowane przez „komitety protestacyjne”.

Komitety Protestacyjne powołane z inicjatywy Federacji w 2017 r grupują w zdecydowanej większości „represjonowanych”. W chwili obecnie aktywnie działa około 50 %, które są mobilne. Niepokojącym jest fakt, że w dużych miastach działające prężnie „komitety protestacyjne” (Wrocław, Kraków, Rzeszów, Gorzów Wlkp.) w chwili obecnej zawiesiły swoja działalność. Brak jest współpracy pomiędzy „komitetami protestacyjnymi”, a strukturami organizacyjnymi organizacji zrzeszonych w Federacji.

Do „komitetów protestacyjnych” rozesłano e-maile z ankietą zawierającą 4 podstawowe pytania dotyczące: ich stanu zaangażowania, zaawansowanej współpracy, oczekiwań od struktur Federacji, współpracy na szczeblu lokalnym z innymi organizacjami pozarządowymi i partiami politycznymi. Uzyskano 10 pełnych odpowiedzi, informacje od pozostałych „komitetów protestacyjnych” maja szczątkowy charakter.

Do biura Federacji dotarła jak dotąd informacja o 14 osobach ze środowiska mundurowego, które startują w wyborach - w 90% z listy Lewicy. Wspomagani są przez represjonowanych poparciem osobowym i częściowo finansowym.

Niektóre komitety propagują osoby, które wcześniej deklarowały się jako popierające nasze sprawy, brały udział w spotkaniach. Ważnym jest, aby nie była to jednorazowa akcja oraz  „poparcie”  osoby dotychczas niezaangażowanej. Należy ocenić jej działania od momentu, kiedy zaistniał projekt naszej ustawy.

Komitety protestacyjne oczekują od Federacji oraz stowarzyszeń wchodzących w jej skład, aby  aktywnie wspierały ich w działaniach (organizacyjnie i finansowo). Odczuwany jest niedosyt wsparcia bezpośrednio od zrzeszonych stowarzyszeń, które są tam na miejscu, mają o wiele większe możliwości. Zdecydowanie więcej dostają z Federacji, która jako „czapka” łączy interesy poszczególnych stowarzyszeń, ale nie może  ich zastępować. Osobom zainteresowanym brakuje bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi stowarzyszeniami w terenie. Czują się odrzuceni. Zebrane informacje wskazują, że środowisko zaczyna ogarniać apatia i zniechęcenie do wszelkich działań. Niepokojący jest fakt, że z wieloma osobami nie można się skontaktować, a powodem zapewne nie jest „przerwa wakacyjna”.

Najczęściej powtarzanym postulatem jest, aby Federacja podjęła takie działania prawne na gruncie krajowym i zagranicznym, które doprowadzą do wyrugowania „ustawy represyjnej” z polskiego porządku prawnego. Członkowie „komitetów protestacyjnych”, z którymi przeprowadzono rozmowę, bardzo dziękują za wszystkie działania prawne zespołu prawnego Federacji, które pomagają represjonowanym, wyprzedzając nawet działania sądowe.

Piotr Wojtyński – poinformował, że na stronie Federacji są zamieszczane reklamy wyborcze „naszych” kandydatów startujących z list Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Koalicji Polskiej. Na dzień dzisiejszy pomijając Andrzeja Rozenka są tylko 3 osoby. W przygotowaniu jest osobna strona, dedykowana tylko wyborom, gdzie „nasi” kandydaci będą przedstawiani zgodnie z okręgami wyborczymi. Aby to zafunkcjonowało niezbędne jest przesyłanie do Federacji zgłoszeń i materiałów promocyjnych - notka biograficzna, krótkie wystąpienie do mundurowych, rekomendacje, zdjęcia. Organizacje zrzeszone, „komitety protestacyjne” zobowiązane są do przekazywania informacji i danych kontaktowych kandydatów. W razie wątpliwości należy kontaktować takie osoby bezpośrednio z nim. 

Zdzisław Czarnecki – organizacje zrzeszone i „komitety protestacyjne” powinny wskazywać na kogo mundurowi mają głosować. Nie muszą to być tylko i wyłącznie mundurowi. Oni mają to wiedzieć. Przykładem jest ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim, który wskazał na Artura Ostrowskiego (nauczyciela), nie związanego z służbami mundurowymi, jako swojego kandydata, gdyż w przeszłości i obecnie wspiera represjonowanych. Powinniśmy wspierać takie osoby, które stoją po naszej stronie, dają rękojmię,  nie sprzeniewierzą się dla prywatnego lub partyjnego interesu. Należy zwrócić uwagę, że kilka tysięcy osób zagląda na stronę Federacji w różnych sprawach, z czego przynajmniej kilkaset osób zapoznaje się z „naszymi” kandydatami, co pobudzi  ich do promowania we własnym regionie. To jest nasz główny cel.

Alicja Gołaszewska – obserwując działania kandydatów, zauważyła, że wymieniają się pomysłami jakie stosują w swoich kampaniach, ale na zamkniętych grupach. Zdecydowanie byliby skuteczniejsi, gdyby założyli własną grupę na WhatsApp i podpowiadali sobie pomysły.

4) Wiesław Baraniewicz – przedstawił zadania zespołów Federacji , w tym szczególnie „zespołu prawnego”

Zespól prawny Federacji zgodnie z oczekiwaniami i postulatami „represjonowanych” przygotował wzory skarg i zawiadomień p-ko przedstawicielom PiS (kłamstwa medialne, oszczerstwa pod adresem środowiska). Niestety tylko jedna osoba podjęła kroki prawne p-ko Mateuszowi Morawieckiemu. Nie wystawia to „represjonowanym” dobrego świadectwa.

Mec. Wiesław Lubieniecki, reprezentujący Federację w sprawie przymuszenia Marszałka Kuchcińskiego o podanie nazwisk autorów dwóch sprzecznych ze sobą opinii nt. „ustawy represyjnej” przesłanych do TK, poinformował, że  WSA w Warszawie oddalił nasza skargę, mamy świadomość, że w środowisku sędziowskim działa efekt mrożący. Zgodnie z dyspozycją Prezydenta Federacji zwrócimy się o uzasadnienie oddalenia skargi, a następnie przewidujemy odwołanie.

Na stronie Federacji na bieżąco zamieszczane są informacje, z których jednoznacznie wynika,  że jest generalnie bezruch w odwołaniach. Pewna nadzieję dają nieliczni, ale „odważni” sędziowie Sadów Okręgowych: Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Lublina, Poznania. Pamiętamy o niezawisłości Sądu. Obecną sytuację w Sądach określamy jako atmosferą wyczekiwania. O ile w niektórych  SO w Polsce coś się dzieje to Warszawa jest zabetonowana na dzień dzisiejszy. Jak szacujemy ok. 11,5 tys. spraw realnie czeka na rozpatrzenie. W sensie rozstrzygnięć merytorycznych w SO Warszawa nic się nie dzieje.

O trybie odwoławczym w sprawach „ustaw represyjnych” będziemy mogli mówić dopiero jak się pojawią pierwsze wyroki w Sądzie Apelacyjnym to dopiero wtedy zobaczymy kształtującą się linię orzeczniczą.

PiS rozpoczynając ataki na byłych funkcjonariuszy nie kierował się „sprawiedliwością społeczną” lecz jak każda władza autorytarna „racją polityczną”. Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL idealnie nadawali się na „wroga ludu”. Zaczynając tą gehennę PiS nie zamierzał i nie zamierza ustąpić. Nie ma żadnej gwarancji, że PiS wykona jakikolwiek wyrok prawomocny, przykłady tego już są.

PiS nie przypadkowo w ramach zmiany Ustawy o Sadzie Najwyższym wprowadził dodatkową strukturę Izbę Kontroli i Spraw Publicznych (ta sama co bada wybory) może wzruszyć każdy wyrok, każdego Sądu, każdego podkreślam, stosując m.in. kryteria „sprawiedliwości społecznej” to jest literalnie zapisane, cynicznie świadomie wprowadzone rozwiązanie. Po przejściu wszystkich instancji do apelacji, włącznie  z pomyślnym rezultatem, napotkamy „ten bezpiecznik”, który stworzono po to by móc zmienić każdy wyrok.

Miejmy świadomość, będziemy robić wszystko co możliwe na płaszczyźnie prawnej, wykorzystamy wszystkie instrumenty, będziemy publikować kolejne wzory kolejnych zaskarżeń, zażaleń itd. Miejmy jednak świadomość, że przy władzy PiS droga prawna w efekcie nie będzie skuteczna.

Sprawy z art. 8a „ustawy represyjnej” monitoruje zespół Federacji, współpracujący z zespołem prawnym. który zajmuje się bardzo precyzyjnie i śledzi  te rozprawy przed WSA w Warszawie. Z przeprowadzonej analizy do chwili obecnej zapadło około 20 % pozytywnych rozstrzygnięć. Od początku było jasne, że ten przepis nie jest dla „normalnych” ludzi, to jest dla wyjątków. Pozytywne rozstrzygnięcie WSA, następnie samoistne decyzje MSWiA w trybie 8a - liczba osób waha się na poziomie 40. Wiemy to od wiceministra Zielińskiego z jego wypowiedzi prasowych. Nie wiemy, ile praw łaski minister zastosował.

Przygotowujemy i opublikujemy wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, jest to wniosek, który jest wnioskiem formalnym tzn. istnieje on w obrocie prawnym, ale sąd nie musi na ten wniosek odpowiedzieć. Wniosek ten jest w zasadzie niezaskarżalny tzn. jeżeli sąd odmówi podjęcia takiego postępowania to nie możemy nic zrobić. W niektórych sądach chcą honorować to jako wniosek. Pojawiły się postanowienia Sądów Apelacyjnych w Katowicach i Rzeszowie, które wskazały sądom i sędziom, że nie trzeba zawieszać, że można to starać się procedować. Podpieramy się tym argumentem i stąd wzór takiego wniosku. Liczymy, że „represjonowani” masowo takie wnioski będą składać. Wiemy, że pojedyncze osoby już składają, ale chcemy aby to była masówka w sposób zorganizowany.

Zdzisław Czarnecki - podczas spotkaniu z Michałem Wawrykiewiczem, reprezentującym sędziów polskich przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, uzgodniono, aby po ukształtowaniu się wszystkich władz Unii Europejskiej zespół prawny Federacji przy jego pomocy przygotował wzór skargi do Komisji Europejskiej , by potraktowano naszą sprawę tak samo jak sprawę sędziów i przekazano do Trybunału w Luksemburgu.

Po zaplanowanej przerwie 11:45 – 12:00  - obrady Zarządu Federacji kontynuowano

Ad. II – Wybory do Parlamentu Krajowego

Henryk Budzyński – proponując działania aktywizujące, zaznaczył, że będą one widoczne dopiero po pewnym czasie. Na podstawie własnych spostrzeżeń zauważył, że brak jest działań, które uwidocznią Nas w lokalnym społeczeństwie. Ludzie nie wiele wiedzą o istnieniu Federacji, jej zadaniach, celach. Jeżeli tego nie zmienimy to Nasz wpływ na aktywizację środowiska mundurowego, to nasz wpływ na wybory będzie znikomy. Poprawa tego stanu rzeczy będzie wymagała długofalowej, zintegrowanej pracy aktywistów wszystkich organizacji zrzeszonych w Federacji. O tym nie możemy zapominać. Aktualnie musimy skupić się na działaniach doraźnych, które musimy wykonać  rzetelnie.

Najważniejszym zadaniem jest zachęcenie mundurowych do udziału w wyborach. Można to osiągnąć poprzez media społecznościowe (przesyłanie „agitek” do możliwie jak największej liczby osób). Doświadczenia wielu kampanii wskazują, że często kluczem do osiągnięcia sukcesu wyborczego jest pozyskanie kobiet. Wg. badań są one tzw. „wpływowymi wyborcami”. Mają istotny wpływ na głosowanie członków ich rodzin, środowisk towarzyskich. Są zdecydowanie bardziej stabilne w swoich preferencjach wyborczych od mężczyzn.

Przyczyna niskiej frekwencji wyborczej jest prozaiczna. Ludzie nie chodzą na wybory, bo nie widzą realnych korzyści dla siebie. Zdecydowanie w agitacji do udziału w wyborach należy podkreślać, ich indywidualizm, przybliżyć kandydata do wyborcy. Przekonywać wyborców o ich ważności, odpowiedzialności, szczególnie zwracać na ich indywidualne korzyści (pozytywne oddziaływanie). Metodą może być wywołanie zaniepokojenia, strachu (ukazanie potencjalnego zagrożenia dla grupy, z której  jednostka się identyfikuje).

Uaktywnić mundurowych oraz ich sympatyków, należy poprzez skrócenie dystansu do odbiorcy naszego przekazu wyborczego. Najlepiej przygotowany materiał z pozycji Centrali nie odniesie takiego skutku, jak przekazany bezpośrednio potencjalnemu wyborcy przez struktury terenowe, znajomych aktywistów, w kontakcie bezpośrednim.

Opracowane apele i odezwy powinny atakować emocje wyborcy, a nie jego intelekt. Zamiast haseł „walczymy z niesprawiedliwą ustawą represyjną” czy „brońmy dotkniętych jej postanowieniami”, postawmy wyborcę przed problemem „dlaczego Twoje dzieci mają być karane za ofiarną służbę ojca (matki) dla Ojczyzny”, „dlaczego nie mogą dostać wymarzonej pracy”, lub „dlaczego są z niej zwalniane”.

Skutecznie docierać do wyborców należy poprzez stosowanie różnych form działania. Dla osób starszych wskazane są banery, ulotki, dla młodszych media społecznościowe (najpopularniejsze to Facebook oraz Twitter), których siła oddziaływania ciągle wzrasta. Skutecznym sposobem oddziaływania jest wchodzenie do grup zainteresowań i kierowanie swych postów do ich członków

Szereg skutecznych porad znajdziemy na portalu internetowym www.politykawsieci.pl pod zakładką „poradniki”, gdzie jest wiele informacji i wskazówek ukierunkowujących działania.

Proponuję zaktywizowanie działań zespołu medialnego Federacji w mediach społecznościowych. Funkcjonujemy na Facebooku („niezaSŁUŻYLIŚMY”) oraz Twitterze, ale obecnie jest to zdecydowanie za mało.

Należy niezwłocznie wyposażyć w argumenty „mundurowe” kandydatów startujących z list KO, Lewicy, KP do Sejmu lub Senatu. W tym celu można przekazać im artykuł „Wielka Lustracja” – zał. Nr 5 - skierowany do żołnierzy co ich czeka, opublikowany  na łamach Głosu Weterana i Rezerwisty i przedrukowany przez dziennik „Trybuna”. Jesteśmy zobowiązani kontynuować określone przez Nas samych kierunki działania: o wycofanie „ustawy represyjnej” ; o godność i honor  żołnierza i funkcjonariusza;  o zachowanie historii i tradycji formacji mundurowych Rzeczypospolitej.

2) Janusz Kwiecień – propozycje działań Federacji (organizacji zrzeszonych). Zgodnie z  wewnętrznymi ustaleniami zapoznał się z przygotowaniami organizacji zrzeszonych w Federacji do kampanii wyborczej „Parlament 2019”. W tej sprawie nie ma dobrych wiadomości. Sprawnie przeprowadzone kampanie do wyborów samorządowych, a szczególnie do Europarlamentu pozwalały mieć nadzieję, że środowisko mundurowe, jeszcze aktywniej włączy się w kampanię do parlamentu krajowego, mając świadomość, że będą to dla Polski najważniejsze wybory od 1989 r. Nic bardziej mylnego. Większość mundurowych opanowała apatia, beznadziejność. Odnosi się wrażenie, że środowisko zdecydowało się na przeczekanie.

W środowisku więzienników, gdzie zaplanowano zorganizowanie co najmniej 5-6 spotkań. Były już oficjalne zgłoszenia organizatorów, wycofano się ze spotkań (Wronki, Nowogard). Chcą siedzieć cicho, to im nic nie zrobią. Merytoryczne argumenty (niebezpieczeństwem dla Nas jest podział środowiska) nie docierają.  

Spotkania odbędą się w Sanoku i Sieradzu, tylko dzięki determinacji lokalnych liderów wśród emerytów mundurowych oraz ścisłej współpracy emerytów wywodzących się z różnych formacji jak: Służba Więzienna, Policja, Wojsko Polskie. 

Jednoznacznie należy stwierdzić, że tam gdzie rozluźniła się współpraca miedzy formacjami mundurowymi (Kraków, Rzeszów, Gorzów Wlkp, Wrocław), gdzie zapanowała apatia, przeważa postawa wyczekująca. Sytuacja jak choroba zaczyna się rozszerzać. W garnizonach (Gdańsk, Koszalin, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Katowice) działają formalne i nieformalne „porozumienia służb mundurowych” na podstawie których organizowane są  spotkania przedwyborcze. Tam środowiska mundurowe aktywnie wspierają komitety wyborcze Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, a nawet Koalicji Polskiej. 

Wpływ na taki stan rzeczy ma również postawa opozycyjnych partii politycznych. W poprzednich wyborach partie często inicjowały współpracę, zwracały się z konkretnymi propozycjami. W chwili obecnej tego nie robią. Powracają często do starych rozwiązań „naszą rola jest kierować, mundurowi mają pójść do wyborów, zagłosować”. W wielu przypadkach „mundurowi” czują się odrzuceni. Odnosi się wrażenie, że wielu działaczy partyjnych wstydzi się z nami publicznych kontaktów.

W listopadzie 2019 r. zaplanowano przeprowadzenie międzynarodowej konferencji nt. emerytów i rencistów służby więziennej. KZEiR SW  jest  współorganizatorem.  Traktujemy konferencję jako okazję do przedstawienia naszych problemów na arenie międzynarodowej. Przewidywane wystąpienia naszych kolegów (8 członków KZEiR SW) będą temu poświęcone.

3) Wystąpienia uczestników posiedzenia

Adam Rapacki – odniósł się do APELU, zamieszczonego na stronie Federacji. Tam są wymienione zadania, które  stawiamy wszystkim członkom organizacji zrzeszonych w Federacji. Nie wystarczy pójść i głosować. Obowiązkiem jest agitacja wyborcza, przekonanie rodziny znajomych, pomoc starszym w głosowaniu, aktywnie uczestniczyć w komitetach wyborczych, komisjach wyborczych. Zadania są precyzyjnie rozpisane.

Przygotowany został zestaw pytań  retorycznych, które nasze koleżanki i koledzy powinni zadawać podczas  spotkań z kandydatami PiS. Pytania wywołują refleksje np. o ile wzrosło zadłużenie w ciągu ostatnich 4 lat, jak wygląda szara strefa w kwotach bezwzględnych, gdyż te 4 lata to pasmo porażek PiS. Pytania są dla komitetów protestacyjnych.

Wspieramy dwa komitety: Lewica i Koalicja Obywatelska,  ale komu blisko do PSL - Koalicji Polskiej to  wolny wybór.   Wspieramy kandydatów mundurowych, ale również takich jak Andrzej Rozenek. Powinniśmy udzielić im rekomendacji jako Federacja. Ważne, aby wiedza o rekomendacjach docierała do regionów, gdzie ludzie kandydują. W regionach natomiast musi być realne wsparcie od naszych organizacji.

Kandydatom mundurowym i nas wspierających, dać kontakty organizacyjne, abyśmy mogli  podpowiedzieć dobre rozwiązania, które mogą uwzględnić w swoich programach wyborczych.

Opracowanie „zagospodarowanie odchodzących na emerytury ze służb mundurowych” – zał. Nr 6, należy rozesłać wspieranym kandydatom, aby mówili o tym na spotkaniach wyborczych.

Konwent Generałów akceptuje APEL, kierunki działania przyjęte przez Federację.  Proponuje stworzenie „Funduszu solidarności służb mundurowych”, w perspektywie gdyby Federacja miała możliwość uruchamiania stosownej fundacji, aby taki fundusz był wsparciem dla ludzi potrzebujących pomocy, to jest myśl przyszłości, ale warto mówić o tym w programach dla mundurowych.

Stowarzyszenie Generałów Policji RP i Konwent Generałów uważa tego typu kierunek działania za najwłaściwszy. Nie miejmy złudzeń, że sądy przywrócą emerytury, jedyna szansa to polityka, wygrać wybory.

Jerzy Skrycki - Dokumenty, które zostały wytworzone przez komisje Federacji czyli apel + zadania rozesłano do wszystkich zarządów wojewódzkich i okręgowych SEiRP z prośbą o przekazanie do poszczególnych kół, aby członkowie stowarzyszenia zgłaszali się, czy to do komitetów wyborczych jako wolontariusze, czy  też do komisji wyborczych. Mamy nadzieję, że to zostało zrealizowane.

SEiRP postanowiło, że na stronie internetowej będą zamieszczać sylwetki osób kandydujących  z komitetów wyborczych, które zgodnie z Apelem wspiera Federacja.

Podczas nadzwyczajnego zjazdu delegatów (19-20.10) będzie okazja do omówienia wyborów. Omówione na dzisiejszym posiedzeniu tematy bezpośrednio przekaże wszystkim prezesom i delegatom. Nazwiska kandydatów, których warto popierać otrzymają od kół, zarządów wojewódzkich i okręgowych, następnie postarają się przekazać do Federacji celem zamieszczenia na stronach internetowych.

Izabella Jaros - jest w sztabie Koalicji Obywatelskiej, przed wyborami SLD zapraszało ją jako Prezesa SEiRP, ale teraz z SLD się nie odezwali. Zajmuje się bardziej stroną techniczną. Już w czerwcu br. na posiedzeniu zarządu przekazała informacje techniczną o zbieraniu adresów ludzi, którzy zgadzają się za darmo powiesić baner. Drogo to kosztuje na miejscach płatnych, pasach drogowych, słupach ogłoszeniowych itp. Komitety partii opozycyjnych posiadają ograniczone budżety. Na wsiach to wygląda w ten sposób, że PiS przyjeżdża i wiesza bez zgody właściciela baner, gdzie chce, ludzie boją się wychylić i prostować bo mogą się spotkać z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Wiele osób sympatyzujących z opozycją chętnie pozwala zawiesić baner na terenie swojej posesji. Należy to załatwiać bezpośrednio.

Jan Strzeliński - Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej włączyła się w kampanię Andrzeja Rozenka znajdując miejsce na baner i reklamując jego osobę. Bazujemy na kontaktach koleżeńskich, osoby te w 70% chcą powiesić na ogrodzeniach swojego domu baner.

Monika Kazula - przede wszystkim współpracujemy z Andrzejem Rozenkiem, zbierano podpisy, wyszukiwanie miejsca pod banery. Podjęto decyzję o „turystyce wyborczej”, gdyż Andrzej Rozenek ma trudny okręg, biorąc pod uwagę jego kontrkandydata, którym jest Mariusz Błaszczak.

Duża grupa będzie pracować w komisjach wyborczych. Jest grupa bardzo aktywnych ludzi w mediach społecznościowych, którzy realizują dość mocny i ostry przekaz. Jako związek rekomendują dwóch swoich członków, którzy kandydują: Kraków – Trzybiński, Białystok – Deoniziak. Środowisko mundurowych w Warszawie jest bardzo niezadowolone ze współpracy z warszawskim SLD.

Niepokojące jest to, że starsi emeryci (PiS celowo parę dni temu ogłosił wprowadzenie programu emerytura 500+) są bardziej zainteresowani dodatkiem, to jest dla nich coś konkretnego tak jak 13 emerytura.

Henryk Budzyński - ZŻWP akces kandydowania zgłosiło  4 członków, mają przysłać dane do umieszczania na stronie internetowej. Pełnomocnicy „Lewica Razem” przysłała informacje o wsparcie finansowe kampanii członków związku, którzy startują oraz Moniki Jaruzelskiej, którą ZŻWP popiera jako kandydat do Senatu. Informację tą przesłano do wszystkich adresatów w skrzynce e-mail, zobaczymy jak to zadziała, wniosek o wsparcie został wysłany łącznie ze wszystkimi wymogami prawnymi, aby spełnić wymagania prawne. Przedstawione w dniu dzisiejszym problemy zostaną omówione 24 września - posiedzenie Zarządu Głównego.

Henryk Grobelny – podzielił się uwagami praktycznymi, jakie pozyskał kandydując do sejmiku wojewódzkiego. W jego przypadku zabrakło panowania w internecie, jeżeli chodzi o propagowanie sylwetek kandydatów. Zwracał się do wszystkich, jednak realnego wsparcia nie otrzymał. Zdecydowanie należy  poprawić skuteczność docierania przez intranet, codziennie powielać naszych kandydatów.

Spotkania, w chwili obecnej jest mało czasu, żadna z organizacji nie przewiduje spotkań typu zebrania kół, czy też większego gremium. W każdym okręgu wyborczym takie spotkanie powinno być zorganizowane, pokażmy ludziom co się stało z PE, jakie są zmiany kadrowe, jakie są ścieżki które możemy wykorzystać krajowe i międzynarodowe. Czy jest już czas, aby można było w trybie indywidualnym występować również do ETPCz w Strasburgu. Czy zamknięcie drogi krajowej pozwala nam wystąpić. Z drugiej strony rodzi to pewne niebezpieczeństwo, żeby nie nastąpiła powaga rzeczy osądzonych, bo Trybunał rozpatrzy i odrzuci.

Do prowadzenia skutecznej kampanii potrzeba pieniędzy, pieniędzy i  jeszcze raz pieniędzy. To co ma do dyspozycji PiS to oczywiście nie przebijemy, mają nieograniczone pieniądze. Przytaczany już dzisiaj baner to faktycznie dla Nas  jedyny sposób dotarcia do ludzi, są najbardziej skuteczne do wygrania wyborów. Dużym obciążeniem jest fakt, że 30 dni przed wyborami nie mamy świadomości - kto kandyduje i gdzie są kandydaci.

Zdzisław Czarnecki - w wyborach do Europarlamentu było bardzo duże oczekiwanie ze strony komitetów wyborczych, jeżeli koledzy z naszego środowiska przychodzili z jakimiś propozycjami, to oczekiwano ich wsparcia, dzisiaj te komitety są bardziej zamknięte, jak przychodzi się do nich to mówią, my już wszystko mamy poukładane. Powinniśmy rozpoznać dlaczego taka sytuacja stała się powszechna. Co jest tego przyczyną? Mimo wszystko - najważniejsze jest odsunąć PiS od władzy. Celem naszych działań jest to, aby oba komitety Lewicy i Koalicji Obywatelskiej zdobyły jak najwięcej głosów, aby mogły przejąć władzę. Musimy więcej informacji przekazywać mundurowym o wadze wyborów do Senatu. 

Piotr Wojtyński - na notkach biograficznych kandydatów do Parlamentu informacja, że jest represjonowany  pomijamy celowo, gdyż czytają to różni ludzie i różne jest podejście do ustawy represyjnej. Organizacje zrzeszone w Federacji nie muszą kopiować informacji o kandydatach, będzie strona gdzie będą wyłącznie kandydaci i wystarczy zrobić tylko link do tej strony

Jan Strzeliński - nie zapominajmy o małych grupkach, często żyjących tylko własnymi sprawami. Jeżeli mamy do nich dotarcie warto się spotykać, informować co się dzieje i jak maja głosować. Należy jak najwięcej prawdziwych informacji przekazywać, bo cywilni emeryci są przekonani, że PiS dba również o mundurowych.

Stanisław Kalski – zasady zawarte w apelu muszą być zrealizowane od pierwszego do ostatniego punktu. W  terenie ludzie muszą wiedzieć na kogo głosować. . Powtarzać należy cały czas główne hasło z APELU : „Idź do wyborów i zagłosuj”

Henryk Budzyński – nie zapominajmy o przedłużeniu kadencji Sejmu, nie wiemy co zechcą zrobić. Na ścianie wschodniej i południowo-wschodniej ludzie oglądają tylko TVPiS, tam właśnie powinniśmy mobilizować środowiska mundurowe do przekazywania prawdy o działaniach PiS. W tej sytuacji szczególną rolę nabiera kontrola wyborów, liczenie głosów. Udział w kontroli wyborów każdej formie.

Zdzisław Czarnecki  -  16 września zaplanowano poprzez ONET premierę filmu „Listy śmierci w reż. Dziedzica.

Zespół prawny Federacji opracował „raport o skutkach społeczno-prawnych ustawy represyjnej” - zał. nr 7, który powinniśmy przekazać do jak najszerszej grupy odbiorców (posłowie, komisje krajowe i zagraniczne, przedstawiciele mediów, organizacje pozarządowe).   

Ad. III – Sprawy wniesione

1) Zdzisław Czarnecki – przedstawił udział Federacji w pracach OPS (Obywatelski Parlament Seniorów). Do chwili obecnej w ramach OPS funkcjonowało 13 przedstawicieli Federacji (śp. Jan Kacprzak, Miłosz Biały, Stanisław Kalski, Zdzisław Czarnecki, Zdzisław Pietryka, Marian Stankiewicz, Zbigniew Chwaliński, Janusz Kwiecień, Grzegorz Domaszewicz, Adam Miksiewicz, Henryk Balcer, Zygmunt Politowski i Jan Cała). Wstępnie ustalono z Prezydium OPS, że osoby będące dotychczas członkami OPS, jeżeli maja rekomendację swoich organizacji nie będą musiały sporządzać ponownie dokumentów zgłoszenia. Nowi kandydaci zobowiązani będą do sporządzenia zgłoszeń, potwierdzonych przez organizacje zgłaszające. W naszym wypadku FSSM RP.

W pracach OPS brało również kolejnych 5 mundurowych, którzy zostali wybrani jako przedstawiciele Rad Seniorów (gminnych, powiatowych, miejskich).

W pierwszej kolejności uzgodniono, zgłoszenie kandydata „mundurowego” do Prezydium OPS. Jako kandydata zaproponowano kol. Ryszarda Grosseta. Dokumenty zgłoszeniowe w jego sprawie zostały przekazane do Prezydium OPS. Oczekujemy na stanowisko Komisji Kwalifikacyjnej.

Uzgodniono z Panią Krystyną Lewkowicz - przewodniczącą OPS, że typowanie kandydatów ramach Federacji zakończymy do dnia 20 września 2019r. Przygotujemy około 30 kandydatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Informacja o naborze została przekazana do Biur organizacji zrzeszonych w Federacji wraz z Regulaminem OPS. Oczekujemy na terminowe zgłaszanie kandydatów. 

2) Marek Meszyński - 21 września br. ZEiR SG  organizuje zgromadzenie publiczne w miejscowości Kostrzyn nad Odrą.  Głównym celem manifestacji jest protest ws. ustawy represyjnej. Sprawy techniczne (zgoda organu, zabezpieczenie techniczne) są załatwione. Zaproszenia zostały wysłane. Informacja o zgromadzeniu została rozplakatowana. Organizatorzy planują udział w manifestacji oprócz WOP, Straży Granicznej również policjantów, żołnierzy oraz obywateli, którymi z obecną władza nie jest po drodze. Przewidywany udział  delegacji pograniczników z Niemiec.

Prośba o rozpropagowanie tego przedsięwzięcia osobisty udział w nim. Zespół prawny Federacji przygotuje projekty petycji do Prezesa TK i pisma do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, które po przyjęciu przez zgromadzonych zostaną przekazane adresatom.

3) Grzegorz Domaszewicz - Rząd Pis zaproponował nowelizację zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, poprzez podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika z którego finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników. Od 2011 r. zasada wzrostu odpisu na fundusz wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia została zawieszona. W 2017 r. rząd rozpoczął jej stopniowe „odmrażanie”. Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczenia będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce  narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3,389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc. W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

- 1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,

- 1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Wzrośnie też odpis na fundusz dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz członków ich rodzin. Ponadto z uwagi na rosnące zainteresowanie członków rodzin wielodzietnych Kartą Dużej Rodziny, zmianie ulegają limity wydatków zw. z realizacją ustawy (KDR) przez gminy, MPRiPS i MSWiA. Limit wydatków w 2019 zwiększa się z 54,79 mln zł na 61,81 mln zł, w tym: 3,93 mln zł na realizację ustawy przez gminy (jest 3,72 mln zł), 12,88 mln zł na realizację ustawy przez MPRiPS (jest 9,88 mln zł), 41,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (jest 32,98 mln zł). Zmniejszeniu ulega limit na uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu (z 8,21 mln zł na 4 mln zł).  Podejmowane działania są kolejnym przykładem kupowania elektoratu za Nasze publiczne pieniądze.

4) Henryk Budzyński – poinformował, że w dniu 16 września br. o godzinie 13:00 planowane jest  spotkanie pod pomnikiem Kościuszkowców na Pradze, z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Pragi. Zaapelował do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Udział zadeklarowały władze Dzielnicy Praga.

Po zrealizowaniu porządku obrad, prowadzący obrady zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 14:30 w dniu 12 września 2019 r.

 

Prowadzący obrady

/-/ Zdzisław Czarnecki

Protokołowała

/-/Wioletta Grzelakowska

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)