Aktualności

WZNAWIANIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH PO UCHWALE SN

Opublikowano: 16 paź 2020

INFORMACJA PRAWNA

Raz jeszcze o występowaniu do sądu okręgowego o podjęcie zawieszonego postępowania

w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER

Temat ten omówiliśmy już wcześniej w Informacjach Prawnych z 24 listopada 2019 r. oraz 8 czerwca 2020 r., stąd nie będziemy powtarzać przedstawionych tam argumentów. Teraz jednak pojawiła się nowa okoliczność w postaci uchwały Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r., podjętej w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Jej sentencja brzmi następująco:

 „Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka”.

Powyższa okoliczność, niezależnie od mocy prawnej uchwały SN z 16 września 2020 r. w odniesieniu do sądów orzekających w naszych sprawach odwoławczych (o czym pisaliśmy w ww. Informacjach Prawnych), jest istotnym argumentem za podejmowaniem zawieszonych postępowań sądowych. Z tego właśnie powodu wzór „Wniosku odwołującego się o podjęcie zawieszonego postępowania”, odpowiednio zmodyfikowaliśmy, z uwzględnieniem ww. uchwały SN (TUTAJ).

Przypomnijmy, wg art. 180 k.p.c. obowiązek sądu podjęcia postępowania nie ogranicza się do przytoczonych tam przykładowo sytuacji procesowych. Dlatego też, jeśli sąd dojdzie do przekonania, że przyjęta poprzednio podstawa zawieszenia straciła na znaczeniu lub pojawiły się nowe okoliczności, powinien podjąć zawieszone postępowanie z urzędu. Jeżeli tak się nie stało, wówczas sami jako odwołujących się, możemy przejawić inicjatywę (wyrażoną w treści wniosku), w którym poinformujemy sąd o zaistnieniu przesłanek do podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania.

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania jest wolny od opłat sądowych. Adresatem takiego wniosku będzie ten sąd okręgowy, przed którym toczy się dana sprawa.

Komisja Prawna FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)