• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP


a

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 listopada 2019

KOMISJA PRAWNA FSSM RP MONITURUJE SPRAWY W SĄDACH

Niestety, większość sądów okręgowych w kraju zawiesza postępowania w sprawach z odwołań represjonowanych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe w oczekiwaniu na wyrok "Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) wprowadzonych nowelizacją z 16 grudnia 2016 r. Prym w tej kwestii wiedzie niechlubnie Sąd Okręgowy w Warszawie, który pytanie prawne do TK skierował, i w którym czeka na rozstrzygnięcie najwięcej tych spraw. Na szczęście, coraz więcej sędziów w innych sądach podejmuje się orzekania i już zapadło w kraju kilkanaście wyroków korzystnych dla osób skarżących.
Komisja Prawna FSSM RP stara się monitorować to, co się w sądach dzieje i dziś publikuje pierwszy "wykaz spraw", które zakończyły się wyrokami. Wykaz ten będzie systematycznie aktualizowany i okresowo publikowany na naszej stronie.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 9 października 2019

PROŚBA KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP DO REPRESJONOWANYCH

W związku z procedowaniem (nie zawieszaniem) przez niektóre sądy okręgowe w kraju spraw z odwołań b. funkcjonariuszy i ich rodzin od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia na podstawie ustawy represyjnej, Komisja Prawna FSSM RP wystosowała prośbę, o przysyłanie na adres zespol.prawny@fssm.pl treści wyroków wraz z uzasadnieniami.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 16 września 2019

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI SĄDU O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA?

Wciąż wierzymy w niezawisłość sądów i w to, że nie wszyscy sędziowie ulegli "efektowi mrożącemu" tzw. "reformy sądownictwa", jakiej dokonała w wymiarze sprawiedliwości partia rządząca i jej Minister Sprawiedliwości - Zbigniew Z. Uważamy, że w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty na podstawie ustawy represyjnej, warto i trzeba występować do sądów apelacyjnych z „Zażaleniami na postanowienie o zawieszeniu postępowania” i do sądów okręgowych z „Wnioskami  o podjęcie zawieszonego postępowania”. Jak to robić? Podpowiadamy w dzisiejszej informacji prawnej.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 4 września 2019

SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OODROCZYŁ POSTĘPOWANIA!

Wbrew naszym oczekiwaniom, w dniu wczorajszym na rozprawach z odwołań byłych funkcjonkcjonariuszy od decyzji ZER MSWiA obniżających im emerytury/renty na podst. ustawy represyjnej, które odbyły się przed SO w Piotrkowie Trybunalskim, wyroki jednak nie zapadły. Sąd odroczył postępowania nie wyznaczając terminów kolejnych rozpraw.

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 21 sierpnia 2019

DOBRE WIEŚCI Z SO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W dniu wczorajszym na wokandzie SO w Piotrkowie Trybunalskim stanęły kolejne sprawy z odwołań byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających emerytury-renty na podstawie przepisów ustawy represyjnej. Mimo że w żadnej z nich wyroki nie zapadły, to z sali sądowej i tak "powiało optymizmem".  

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 18 sierpnia 2018

PRZEŁOMOWY WYROK SO W CZĘSTOCHOWIE

31 maja br. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie zapadł tak naprawdę pierwszy pozytywny wyrok dla b. funkcjonariusza odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA  obniżającej mu rentę na podstawie ustawy represyjnej. Na taki wyrok z nadzieją długo oczekiwali wszyscy represjonowani, bowiem sąd nie tylko nie przychylił się do wniosku Dyrektora ZER o odroczenie rozprawy do czasu rozstrzygnięcia przez TK zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów ustawy represyjnej, ale sam poddał ją takiej ocenie, na co jak dotąd nie odważył się żaden inny sąd w kraju. Teraz mamy nadzieję, że w ślady Sędziego z Częstochowy pójdą kolejni odważni sędziowie.
"Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość..." (Julian Tuwim).

 • sprawy emerytalne, komunikat
 • 8 sierpnia 2019

APEL W SPR. DECYZJI MSWiA WYDANYCH W TRYBIE ART. 8A

Od jakiegoś czasu słyszymy, że Minister SWiA wydaje pozytywne dla b. funkcjonariuszy decyzje w odpowiedzi na wnioski złożone przez nich w trybie art. 8a ustawy represyjnej. Nie wiemy ile takich decyzji wydano, ale sam fakt może zachęcić do złożenia takich wniosków tych, którzy dotąd wahali się, czy to uczynić (terminu składania wniosków "ustawodawca" nie określił). Niestety nie wiemy też, jak te decyzje są uzasadniane, a wiedza ta mogła by pomóc potencjalnym, kolejnym wnioskodawcom. Stąd nasz dzisiejszy apel.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 25 lipca 2019

SĄD OKRĘGOWY TO TYLKO PIERWSZA INSTANCJA

Każda ze stron postępowania może zaskarżyć do właściwego Sądu Apelacyjnego wyrok Sądu Okręgowego w sprawie odwołania od Decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej emeryturę/rentę na podstawie ustawy represyjnej,  Z pewnością każdy represjonowany złoży taką apelację w przypadku wyroku dla siebie niekorzystnego. Ale też każdy musi się liczyć z tym, że od wyroku dla niego korzystnego odwoła się (z dużą dozą pewności) Dyrektor ZER. I właśnie taki przypadek omawiany jest w dzisiejszej Informacji Prawnej.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 12 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS - ANEKS

Niniejszy aneks stanowi odpowiedź na pytanie, które padło na naszym profilu facebookowym NiezaSŁUŻYLIŚMY w związku z informacją prawną pt. "Zawieszenie emerytury z ZER na rzecz emerytury z ZUS" - czy oby na pewno, w przypadku spełnienia warunków nabycia prawa zarówno do emerytury z ZUS, jak i emerytury mundurowej, nie można pobierać obydwu świadczeń równolegle?  

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 lipca 2019

ZAWIESZENIE EMERYTURY Z ZER NA RZECZ EMERYTURY Z ZUS

Obserwujemy w pełni zrozumiałe zainteresowanie Koleżanek i Kolegów ewentualnym zawieszeniem pobierania świadczenia emerytalnego lub rentowego, otrzymywanego dotychczas w ramach zaopatrzenia emerytalnego z ZER MSWiA na rzecz prawa do emerytury lub renty z ZUS. W związku z tym przedstawiamy zasadnicze elementy strony formalno-prawnej tego zagadnienia, jak my je widzimy, oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby pomysł ten był możliwy do zrealizowania. 

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved