• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 • Krochmalna 32 lok. 35, 00-864 Warszawa
 • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

ZESPOŁU PRAWNEGO FSSM RP


a

Wróć
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 4 września 2018

POZWY INDYWIDUALNE - UZUPEŁNIENIE

Z poprzednich komunikatów Komisji Prawnej FSSM RP dot. problematyki pozwów zbiorowych oraz w sprawie działań prawnych przeciwko Premierowi M.Morawieckiemu w zw. z jego oszczerstwami pod adresem byłych funkcjonariuszy służb mundurowych objętych ustawą represyjną, które padły z jego ust 4 lipca 2018 r. w Strasburgu, wiemy, że skargi o popełnienie przestępstwa określonego w art. 212 k.k. oraz powództwa o ochronę dóbr osobistych, na podstawie art. 24 k.c. mogą wnosić do sądów wyłącznie osoby indywidualne.  W dzisiejszym uzupełnieniu, Komisja zwraca m.in. uwagę na aspekt finansowy takich postępowań sądowych, który zwłaszcza w przypadku przegranej skarżącego/powoda, może okazać się niebagatelny.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 13 sierpnia 2018

DLACZEGO FSSM RP NIE WYSTĘPUJE Z POZWAMI ZBIOROWYMI?

Na wielu portalach społecznościowych często pojawiają się pytania, a niekiedy nawet zarzuty pod adresem FSSM RP - dlaczego Federacja nie występuje na drogę prawną np. z pozwami zbiorowymi, wobec osób naruszających dobre imię represjonowanych b. funkcjonariuszy służb mundurowych i jawnie kłamiących w sprawie ustawy represyjnej? W dzisiejszej informacji prawnej staramy się to wyjaśnić.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 9 sierpnia 2018

DLACZEGO WSA ODRZUCA SKARGI REPRESJONOWANYCH NA DECYZJE MSWiA?

BARDZO WAŻNE !
Jesteśmy w posiadaniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucającego skargę jednej z osób represjonowanych, która złożyła wniosek w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
Co legło u podstaw takiego orzeczenia WSA w Warszawie?  Jak mają postępować osoby, które złożyły wniosek w trybie art. 8a a zainicjowane przez nich postępowanie pozostaje aktualnie w toku?  Na pytania te odpowiada opracowanie przygotowane na zlecenie FSSM przez mec. Aleksandrę Karnicką, pt. „Jak prawidłowo zaskarżyć decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  wydane w trybie art. 8 a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym”.  Uwzględnia ono zmiany wprowadzone  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r.  o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz  niektórych innych ustaw.
Komisja Prawna FSSM RP
 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 15 czerwca 2018

ZERowe POSZANOWANIE PRAWA

Właśnie mija rok od czasu wydania przez ZER pierwszych decyzji obniżających emerytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. Do października ubiegłego roku wydano ich ponad 55 tys. Ok. 50% z ogólnej liczby poszkodowanych złożyło odwołania od decyzji Dyrektora ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie. Odwołania te, zgodnie z obowiązującym prawem, powinny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, trafić do ww. Sądu. Tymczasem do dnia dzisiejszego dotarło tam (jedynie) ok. 11 tys., czyli mniej więcej połowa z nich. 
Oznacza to, że instytucjonalna pogarda dla nas jako obywateli i należnych nam praw zaczyna nabierać charakteru systemowego. Za niechlubnym przykładem najwyższych urzędników państwowych i być może za ich cichym przyzwoleniem, na ignorowanie prawa pozwalają sobie także urzędnicy niższego szczebla. Nie musimy, nie chcemy i nie będziemy się na to godzić. Tyle, że środki prawne, możliwe do wykorzystania przez nas w obecnej sytuacji, mogą okazać się mało skuteczne. Mimo wszystko będziemy robić swoje

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 7 czerwca 2018

EMERYTURY POLICYJNEJ NIE MOŻNA ODZIEDZICZYĆ - ANEKS

Cieszy nas, że publikowane na naszej stronie INFORMACJE PRAWNE są czytane i to często z ogromną wnikliwością. Świadczą o tym m.in. komentarze na Facebooku dot. ostatniej, zatytuowanej: EMERYTURY POLICYJNEJ NIE MOŻNA ODZIEDZICZYĆ, w których komentujący zwrócili uwagę, że oględnie rzecz ujmując, "pominęła ona ważny aspekt zagadnienia", wynikający z art. 136 ustawy dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Niniejszy Aneks do tej Informacji powinien te wątpliwości wyjaśnić.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 4 czerwca 2018

EMERYTURY POLICYJNEJ NIE MOŻNA ODZIEDZICZYĆ

Publikowane na naszej stronie INFORMACJE PRAWNE, to odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia problemów natury prawnej, które najczęściej pojawiają się w korespondencji przysyłanej do Federacji. Nawet, jeżeli któreś z nich mogą wydawać się niektórym błahymi lub oczywistymi, to dla innych są na tyle ważne, że decydują się o nie pytać. A "kto pyta,...".
W dzisiejszej  INFORMACJI odpowiedż na pytanie: czy po śmierci emeryta lub rencisty policyjnego jego emerytura lub renta może być dziedziczona? 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 14 maja 2018

CZY ODWOŁYWAĆ SIĘ OD DECYZJI WALORYZACYJNYCH?

Obserwujemy, szczególnie na portalach społecznościowych, niepewność wśród osób represjonowanych, które otrzymały już decyzje Dyrektora ZER o waloryzacji emerytury lub renty i mają dylemat, czy zasadnym jest odwołanie się od takiej decyzji? Odniesiemy się do tego problemu, ale już teraz chcielibyśmy stwierdzić, że zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii jest trudne.

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 24 kwietnia 2014

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM SKARŻĄCEGO?

W dzisiejszej Informacji Prawnej odpowiadamy na pytanie "Kto może być pełnomocnikiem w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty rodzinnej?". 

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 5 kwietnia 2018

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ? cd.

Koleżanki i Koledzy! Przegraliśmy bitwę, nie wojnę. Przegraliśmy, gdyż druga strona nie przestrzega żadnych zasad a kłamstwo i obłuda stały się jej orężem. Wygramy, jeżeli wykażemy się jednością, determinacją i wiarą w końcowy sukces. O naszym zwycięstwie nie zadecyduje pojedyncza wygrana, lecz ciąg zdarzeń, które sami musimy kreować korzystając z poparcia naszych przyjaciół i sprzymierzeńców. Powtórzmy za Wojciechem Młynarskim: „Jeszcze w zielone gramy” .
Tak więc dalej robimy swoje!

 • sprawy emerytalne, informacja prawna
 • 19 lutego 2018

USTAWA REPRESYJNA W TK. CO DALEJ?

Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie skierowali pytanie prawne dotyczące niektórych przepisów ustawy represyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, opatrując je sążnistym uzasadnieniem, będącym druzgocącą krytyką tego bubla prawnego, często nawet bardziej celną i dosadną niż oceny zawarte w wielu prezentowanych przez nas opiniach prawnych. A przecież gdyby z tego uzasadnienia usunąć wszystkie znaki zapytania, pytajniki „czy” i „dlaczego”, a zwroty „wydaje się” i „zdaje się” zastąpić słowem „jest”, mogłoby ono być niepodważalnym uzasadnieniem każdego orzeczenia wydanego na korzyść osób skarżących decyzje ZER, z powołaniem się wprost na Konstytucję.  
Skoro więc sędziowie sami ocenili „ustawę” tak skrajnie negatywnie, to dlaczego nie podjęli się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji, tylko odesłali ją do TK? 
Nie chcemy tu mnożyć spekulacji ani teorii spiskowych, bo tak naprawdę dziś, kiedy „mleko się już rozlało”, odpowiedź na to pytanie nie jest najistotniejsza. Dla nas, byłych funkcjonariuszy służb, ofiar tego bezprawia, ważne jest to, że na osąd w kraju poczekamy teraz Bóg wie jak długo i wcale nie będzie musiał to być osąd sprawiedliwy. Bo wprawdzie rzeczone uzasadnienie w zasadzie nie pozostawia TK pola manewru, to akurat TEN TK może mieć w tej sprawie mimo wszystko zdanie odmienne od sędziów SO w Warszawie i chyba całej reszty środowiska prawniczego.

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved