Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 21.06.2018 R.

Opublikowano: 27 cze 2018

Warszawa, dnia 21.06.2018 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie przy ul. Polnej 7, odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W posiedzeniu uczestniczyło 20 członków Zarządu Federacji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz  9 osób zaproszonych w charakterze gości. Listy obecności  - załącznik nr 1.
Obradom przewodniczył Prezydent Federacji – Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji  protokołowała Sekretarz Generalny FSSM RP – Bogusława Łukasiewicz.
Po weryfikacji list obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na sali jest kworum (20 na 22 członków Zarządu Federacji) i uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd będą prawomocne.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.
Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad, który został przekazany członkom Zarządu Federacji wraz z zaproszeniem. Porządek obrad po zmianach i uzupełnieniu został przyjęty jednogłośnie - załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia:

1. Założenia do 4-letniego planu Federacji;
2. Ocena stanu finansowego Federacji;
3. Sprawy organizacyjne FSSM RP;
4. Sprawy wniesione do porządku obrad.

Ad. I – Założenia do 4-letniego planu Federacji.
         Zadania realizowane są zgodnie z przyjętym  „Planem działań Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” na okres wrzesień 2017 r. – grudzień 2020 r. Na dzień dzisiejszy skoncentrowano się na pracach związanych z wyborami samorządowymi.
Uwag do realizacji zadań nie wniesiono.

Ad. II – Ocena stanu finansowego Federacji.
         Skarbnik FSSM RPEwa Grzegorczyk  przedstawiła sprawozdanie finansowe do dnia       31.05.2018 r. W swoim wystąpieniu poinformowała, że postanowiła nie konstruować preliminarza na 2018 rok z kilku ważnych powodów m. in.: powstania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (2017 r.), III Kongres FSSM RP (zmiana Statutu – działalność gospodarcza, OPP). Działania te, nie pozwoliły na zaplanowanie wydatków i rozdysponowania niewielkiego budżetu na który składają się przede wszystkim wpłacone składki członkowskie poszczególnych stowarzyszeń.
         Zdzisław Czarnecki – przypomniał, że zgodnie z uchwałą, składki członkowskie powinny być wpłacone na konto Federacji do 30 czerwca. Na dzień dzisiejszy największe organizacje wchodzące w skład Federacji (ZŻWP i SEiRP) wpłaciły po 50% kwoty z należnych składek ( liczba członków x 0,50 gr). Zasygnalizował o przyszłych niezbędnych wydatkach związanych ze zmianą lokalu (budynek siedziby Federacji ulegnie rozbiórce) oraz koniecznym zakupem sprzętu informatycznego i biurowego
Sprawozdanie finansowe do dnia 31.05.2018 r. - załącznik nr 3.

Ad. III – Sprawy organizacyjne FSSM RP

1. Komisja Organizacyjna.

Wiceprezydent Henryk Budzyński przedstawił propozycję zakresu działania Komisji Organizacyjnej, który został określony na spotkaniu Komisji Zarządu Federacji  w Soczewce obejmujący:

 1. koordynację działań poszczególnych zespołów (komisji),
 2. nawiązanie kontaktów roboczych z organizacjami politycznymi i społecznymi opowiadającymi się za przestrzeganiem prawa i  praworządności w Polsce,
 3. koordynowanie współpracy Federacji z partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi,
 4. zaproponowanie wspólnych działań mających na celu przywrócenie praworządności,
 5. przygotowanie listu intencyjnego (apelu) do potencjalnych partnerów,
 6. występowanie z apelami, petycjami do Marszałka Sejmu oraz Prezydenta,
 7. opracowanie bazy danych adresowych poszczególnych członków Federacji na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz rejonowym (biorąc pod uwagę postanowienia RODO),
 8. upowszechnienie idei powoływania lokalnych porozumień służb mundurowych (kontakty winny  być organizowane wokół członków Federacji),
 9. zorganizowanie systemu przesyłania informacji o sytuacji prawnej i zagrożeniach dla emerytów mundurowych,
 10. zorganizowanie systemu docierania do wszystkich parlamentarzystów oraz mediów,
 11. przygotowanie list adresowych do posłów i senatorów celem przesyłania im naszych zapytań, opinii  stanowisk, wniosków itp.
 12. zapewnienie prezentowania naszych problemów na forach międzynarodowych,
 13. przygotowanie wolontariuszy wolnych wyborów (WWW) czyli (kandydatów do komisji wyborczych, mężów zaufania, osób monitorujących przebieg wyborów),
 14. zgłaszanie naszych kandydatów do komitetów wyborczych, prezentowanie stanowiska: „głosujemy na naszych kandydatów i sojuszników”,
 15. zorganizowanie akcji informowania środowisk mundurowych dotychczas niedotkniętych ustawą  represyjną o możliwych zagrożeniach,
 16. przygotowanie gadżetów reklamowych Federacji (flagi, koszulki, itp.), występowanie na manifestacjach pod logo Federacji,
 17. zobowiązanie członków Federacji do zakupu materiałów reklamowych.

Henryk Budzyński przekazał, że należy :
- na bieżąco informować o spotkaniach Prezydenta Federacji z partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi, osobami wpływowymi, przyjętych ustaleniach, postanowieniach oraz zawartych porozumieniach;
- niezwłocznie inspirować Komitety Protestacyjne do nawiązywania współpracy oraz porozumień z innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi (mundurowymi, społecznymi);
- należy zorganizować system łączności między organizacjami i stowarzyszeniami, oparty na łączności zbudowanej przez Federację (każdy z członków Zarządu Federacji  powinien mieć konto w bazie www.fssm.pl;
-  poinformować służby mundurowe nie objęte „ustawą represyjną” o możliwych zagrożeniach. W Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zostało utworzone Centrum Monitorowania Skutków „ustaw represyjnych” www.cmsur.pl.

Zdzisław Czarnecki przedstawił zaproszonego gościa, Przewodniczącego Komitetu Protestacyjnego w Przemyślu – Jacka Mykitę, który przekazał pomysł na aktywizację osób objętych „ustawą represyjną”, które przyjęły postawę  zachowawczą i czekają obserwując, jak ktoś za nich coś zrobi. Działania przeciwko „ustawie represyjnej” podjął w nieformalnej grupie województwa podkarpackiego „Rebelianty Podkarpackie”, która aktywnie działa od 2 lat  na Podkarpaciu, w bastionie PiS-u. Wszyscy członkowie bez wyjątku uczestniczą na zasadzie dobrowolności i świadomego udziału w działalności edukacyjnej społeczeństwa. Grupa ta nie ma struktury, nie ma przywódcy, działanie opiera na aktywności osób, które chcą odkłamywać treści docierające do społeczeństwa z poszczególnych ośrodków władzy. Kierunki działania, cele szczegółowe wyznaczane są kolegialnie, a łącznikiem jest chęć wspólnego działania. To grupa licząca ok. 30 aktywistów (w tym 2 represjonowanych), skupiająca ludzi z różnych środowisk, samo finansująca się. Członkowie grupy jeżdżą po miastach i wioskach swojego województwa uświadamiając ludzi oraz uczestniczą w spotkaniach z politykami PiS-u zadając niewygodne pytania. Spotkania z nimi doświadczyli już Mariusz Błaszczak, Ryszard Terlecki, Stanisław Piotrowicz. Realizują autorski program „Polska bez Podziałów”. Organizują swoje wystąpienia często w pobliżu kościoła, gdzie odtwarzają hymn Polski, Odę do Radości rozdając ulotki oraz Konstytucję, w której zaznaczone są artykuły, które zostały złamane przez PiS z komentarzami.
W trakcie wystąpienia Jacka Mykity, Stanisław Kraszewski zaapelował o wsparcie w dniu 29 października 2018 r. Obywateli RP przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie Piotr Szczęsny dokonał samospalenia.
Bogdan Pokrowski – jest grupa osób pokrzywdzonych, które byłyby gotowe skierować do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez członków, którzy tę ustawę uchwali. Zadaję oficjalnie pytanie czy mamy tę sprawę kontynuować?
Zdzisław Czarnecki – składanie wniosków o ściganie „rządzących” za naruszenie dóbr osobistych byłych funkcjonariuszy jest już realizowane (np. grupa działaczy z Piotrkowa Tryb.). Efekty tych działań są mizerne. Będziemy je kontynuować, choćby ze względu na stronę propagandową.
Zdzisław Czarnecki – ze względu na czas, zaproponował podjęcie uchwały przez Zarząd Federacji,  określającej zadania dla Komisji Organizacyjnej przedstawione przez H. Budzyńskiego, uzupełnione tezami z wystąpienia Jacka Mykity.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 18, „wstrzymał się” – 2, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę określającą zadania KOMISJI ORGANIZACYJNEJ.
Uchwała Nr 2/III/2018 – załącznik nr 4.

2. Komisja Prawna.

W tej sprawie głos zabrał Wiesław Baraniewicz – przedstawił działalność prawną Federacji oraz Komisji Prawnej. Na stronie internetowej Federacji  widać efekt naszej pracy. Staramy się uświadamiać i edukować ludzi co mogą, co powinni robić oraz jak wygląda rzeczywistość prawna. Wprowadzono również nową formułę „wyjaśnień prawnych”, przy sugestii Piotra Wojtyńskiego z Komisji Medialnej. 

1. Zadania Komisji Prawnej aktualne realizowane:

 1. Przygotowywanie „Informacji Prawnych” – przygotowywanie wzorów pism procesowych – do publikacji na stronie Federacji; dotyczących:
  - Postępowania przed SO w Warszawie (np. skarga na bezczynność Dyr. ZER);
  - Postępowania w trybie art. 8a (wzory środków skarżenia).
 2. „Wyjaśnienia Prawne” – w kwestiach incydentalnych – do publikacji na stronie Federacji (np. dot. Wniosku o inf. Publiczną do Prezes tzw. „TK”),
 3. Współudział w przygotowaniu „Skargi” do ETPCz w Strasburgu już na aktualnym etapie naszych spraw odwoławczych (projekt prof. Chmaja). Propozycje kilku korekt.
 4. Konsultacje w sprawie „Pozwów” przeciwko, np. Zielińskiemu i innym, przygotowywanych przez osoby represjonowane w Kraju:
  - pozwy, głównie z zakresu naruszenia dóbr osobistych (art. 24 kc.) pisane są na bazie wzorów z Internetu, często bardzo kontrowersyjnych, bez wystarczającej znajomości prawa w tym zakresie oraz orzecznictwa sądowego. Prawdopodobnie przygotujemy wzór takiego pozwu – z komentarzem.
  - „Prywatne akty oskarżenia” o przestępstwo z art.212 kk. Spostrzeżenie jak wyżej.
 5. Udzielanie – doraźnej (możliwej) - pomocy prawnej osobom potrzebującym, często w podeszłym  wieku, samotnym; dot. to np. ustosunkowania się skarżącego do odpowiedzi ZER na Odwołanie;
 6. Realizacja Projektu „NIE ZAPOMNIMY” – nadal kompletujemy zespół roboczy, poszukujemy głównie prawników z umiejętnościami sprawnego poruszania się w sieci.  Całe oprzyrządowanie przygotowała Komisja Prawna FSSM . Sensowny udział przedstawiciela Komisji Medialnej!
 7. RODO; Badanie możliwości zablokowania lub co najmniej ograniczenia działalności IPN w zakresie publikowanych przez niego katalogów.

2. Zadanie możliwe (a nawet konieczne) do realizacji – Wnioski o sprostowanie nieprawdziwych informacji nt. ustawy represyjnej i osób represjonowanych. Tego rodzaju przypadków jest - z powodów oczywistych  - mniej, ale się zdarzają.

3. Nadal poszukujemy chętnych do pracy w Komisji!!!  Głównie prawników.

4. Harmonogram naszych prac jest bieżący.

Zdzisław Czarnecki – w formie uzupełnienia przypomniał o dodatkowych zadaniach dla Komisji Prawnej podjętych podczas narady w Soczewce:

 • przygotowanie projektów rozwiązań prawnych przed wyborami parlamentarnymi;
 • wypracowanie założeń do kolejnego projektu obywatelskiego, który Federacja samodzielnie lub z innymi powinna zgłosić do Marszałka Sejmu;
 • wsparcie dla inicjatyw (np. likwidacja podatku od emerytur i rent zgłaszana przez PSL).

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę określającą zadania  Komisji Prawnej.
Uchwała Nr 3/III/2018 – załącznik nr 5.

3. Komisja Finansowa

Stanisław Wałek – zasygnalizował, iż musimy myśleć jako Federacja o stałych wpływach finansowych, a kluczowym zagadnieniem jest uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Komisja finansowa FSSM stwierdza:

1. W celu zapewnienia stabilnego napływu środków pieniężnych do Federacji należy uzyskać dla    niej status organizacji pożytku publicznego.
2. Z chwilą jego uzyskania stowarzyszenie może ubiegać się o środki finansowe tytułem:
   - odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
   - przekazania darowizn finansowych dla stowarzyszenia. Darowizny przekazane w obrocie     bezgotówkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zwolnione są z podatku (kwoty     darowizn pomniejszają podstawę opodatkowania). 

Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 pkt4, art.18 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- art. 26 ust.1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- art. 3 ust. 2 i 3, art 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Grzegorz Domaszewicz – zrelacjonował spotkanie, które odbyło się na początku czerwca br. z inicjatywy Prezydenta Federacji z Robertem Augustynowiczem - Dyrektorem Regionalnym Europejskiego Centrum Odszkodowań SA (EUCO) przy udziale Wiceprezydenta H. Budzyńskiego, Skarbnika E. Grzegorczyk oraz Sekretarza Generalnego B. Łukasiewicz. Firma ta zajmuje się  uzyskaniem lub odzyskaniem należnych odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych z Polis OC w następujących wypadkach :

 • wypadek komunikacyjny z OC sprawcy
 • wypadek przy pracy z OC pracodawcy
 • wypadek w gospodarstwie z OC rolnika
 • błąd w sztuce medycznej z OC lekarza
 • pozostałe szkody z polis OC (np. potknięcie na chodniku)
 • OFE

Poszukują pracowników do współpracy na podstawie umowy zlecenia lub prowadzeniu działalności gospodarczej w celu wyszukiwania i pozyskiwania przez nich  osób poszkodowanych. Otrzymywane  wynagrodzenie obliczane jest na podstawie prowizji ( od 10 – 40%) w zależności od liczby zgłoszonych spraw. Firma dysponuje własną Kancelarią Radców Prawnych. Kancelaria Prawna EUCO uzupełnia ofertę EUCO i reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Poszkodowani mają szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i dodatkowych świadczeń, jeżeli na drodze przed sądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca. W roku 2015 w sprawach prowadzonych przez Kancelarię EUCO odbyło się ponad 13,7 tysięcy rozpraw w sądach na terenie całej Polski. Firma współpracuje z ponad 40 kancelariami prawnymi oraz 1,5 tysiącem prawników.
G. Domaszewicz podkreślił, że jeśli wśród naszych emerytów znalazłyby się osoby chętne do podjęcia pracy w tej  firmie, to byłoby korzystne dla dwóch stron: emeryta/rencisty oraz Federacji.
Adres internetowy firmy www.euco.pl.

Zdzisław Czarnecki – zauważył, że rynek odszkodowań w Polsce jest słabo zagospodarowany. Większość „poszkodowanych” zadowala się wyceną-oceną zaproponowaną przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które nie są zainteresowane „rzetelnym odszkodowaniem”. Wiedza na ten temat kształtuje się u nas na poziomie ok.30% ogółu społeczeństwa. Do zagospodarowania jest rynek około 70 procent, w szczególności ochrony zdrowia, wypadków przy pracy. W naszym środowisku mundurowych możemy znaleźć wielu pokrzywdzonych, którzy często z braku wiedzy lub bezradności  nie starają się o odszkodowanie.

Pozyskiwanie środków finansowych jako zadania dla Komisji Finansowej:
- składki członkowskie,
- dotacje ze środków publicznych i prywatnych,
- darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),
- sponsoring,
- odpisy OPP (1%podatku dochodowego od osób fizycznych),
- zbiórki publiczne, kampanie, akcje charytatywne,
- dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe, kapitał żelazny,
- nawiązki sądowe,
- działalność odpłatna pożytku publicznego,
- dochody z działalności gospodarczej,
- spadki i zapisy,
- inne źródła :kredyty, pożyczki.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę określającą zadania Komisji Finansowej.
Uchwała Nr 4/III/2018 – załącznik nr 6.

4. Komisja Medialna

Piotr Wojtyński – na dzień dzisiejszy przedstawił sytuację dot. strony medialnej na temat „ustawy represyjnej”. Odbiorcy oczekują informacji na temat przyszłych wyborów samorządowych i taki blok tematyczno-informatyczny powinien powstać na naszej stronie. Podejmowane przez Federację działania związane z wyborami powinny być podane do publicznej wiadomości. Potrzebna jest instrukcja co zrobić, by patrzeć władzy na ręce. Informowanie o różnych akcjach i inicjatywach (Komitety Protestacyjne dobrym przykładem działania Jacka Mykity) oraz przez organizacje zrzeszone w Federacji. Trzeba zaistnieć również  w mediach lokalnych. Musimy istnieć w sieci i innych publikatorach.

Priorytety działań medialnych Federacji w najbliższych miesiącach:

1) Dalsze integrowanie i aktywizowanie naszej społeczności poprzez zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami-członkami Federacji, poprawę wymiany informacji między nimi oraz nagłaśnianie wszelkich działań i inicjatyw podejmowanych przez nie.

2) Prowadzenie akcji propagandowej związanej z wyborami samorządowymi, skierowanej do wszystkich (również niezrzeszonych) emerytów i rencistów służb mundurowych, w tym:

 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kontroli poprawnego przebiegu wyborów poprzez udział w komisjach wyborczych – informacja o tym, jak zostać członkiem komisji wyborczej lub komisji skrutacyjnej liczącej oddane głosy;
 • zachęcanie struktur niższego szczebla organizacji-członków FSSM RP oraz Komitetów Protestacyjnych FSSM RP do wchodzenia w lokalne antypisowskie koalicje wyborcze;
 • zachęcanie do skorzystania z czynnego prawa wyborczego czyli kandydowania w wyborach, propagowanie „mundurowych” kandydatów startujących w wyborach i udzielanie im wsparcia w organizowaniu i prowadzeniu kampanii wyborczej;
 • nagłaśnianie relacji ze spotkań przedwyborczych kandydatów tzw. „zjednoczonej prawicy” i ich odpowiedzi na zadawane przez wyborców „trudne pytania”, obnażające ich niekompetencję, nierealne obietnice wyborcze i prawdziwe intencje startu w wyborach.

3) Informowanie o wszelkich działaniach podejmowanych przez FSSM RP w obronie prawa i demokracji w Polsce.

Działania medialne będą prowadzone przede wszystkim poprzez stronę internetową Federacji – www.fssm.pl oraz profil Facebook NieZASŁUŻYLIŚMY, w miarę możliwości, także w niezależnych mediach centralnych i lokalnych.

Zdzisław Czarnecki - czy są wnioski lub uwagi do zadań Komisji Medialnej?

Alicja Gołaszewska – zaproponowała, by zadanie „Nie zapomnimy” włączyć w prace Komisji Medialnej i ewentualnie rozpisać na dwa podmioty. Zakwestionował tę propozycję Piotr Wojtyński uzasadniając, że w przypadku dwóch podmiotów nie będzie można wytypować osoby odpowiedzialnej.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę określającą zadania Komisji Medialnej.
Uchwała Nr 5/III/2018 – załącznik nr 7.

Piotr Wojtyński zgłosił wniosek o zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Sekretariatu Zarządu Federacji w postaci (1 komputera stacjonarnego, 2 laptopów ze stacjami dokującymi, urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) oraz drukarki kolorowej). Szacunkowy koszt to kwota 8.500 zł. Komputery to sprzęt po leasingowy, z gwarancją, Urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarka maja być nowe.

Zdzisław Czarnecki – wyjaśnił, że będący  na wyposażeniu Federacji sprzęt to komputery, drukarki, laptopy pozyskane „bezpłatnie” 4-6 lat temu. Już wtedy sprzęt ten był przez właścicieli eksploatowany od kilku co najmniej lat.  Ocena ekspercka z zakresu sprzętu komputerowego dokonana w maju br. określa „sprzęt” Federacji jako „złom techniczny”.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę o zakupie sprzętu komputerowego określonego wnioskiem Piotra Wojtyńskiego do kwoty 8.500 zł.
Uchwała Nr  6/III/2018 – załącznik nr 8.

Przerwa 12:45 – 13:00

5. Zmiana statusu KG WP

Po przerwie prowadzący obrady zgłosił wniosek dot.:
- zmiany statusu członkostwa Klub Generałów Wojska Polskiego z członka wspierającego na  członka zwyczajnego,
- powołanie w skład Zarządu Federacji  Ryszarda Żuchowskiego – jako przedstawiciela KG WP.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę o zmianie statusu (członek zwyczajny) Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz powołanie Ryszarda Żuchowskiego w skład Zarządu Federacji.
Uchwała Nr 7/III/2018 – załącznik nr 9.

6. Przyjęcie regulaminów

1) Regulaminy Komisji Zarządu Federacji.

Zdzisław Czarnecki – poinformował, ze projekty regulaminów komisji (organizacyjnej, prawnej, finansowej, medialnej) Zarządu Federacji zostały przekazane wraz z zaproszeniami członkom Zarządu Federacji z prośbą o uwagi. Pisemnych uwag do sekretariatu Federacji nie nadesłano.

Czy są wnioski lub uwagi do regulaminów Komisji?

Uwagi do regulaminów komisji (organizacyjnej i finansowej) wniósł Henryk Budzyński, który zgłosił dwie poprawki redakcyjne. Poprawki zostały przyjęte.

Innych uwag nie zgłoszono.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę wprowadzająca 4 regulaminy prac: Komisji Organizacyjnej, ,Komisji Finansowej, Komisji Prawnej oraz Komisji Medialnej.
Uchwała Nr 8/III/2018 – załącznik nr 10.
Załączniki do Uchwały Nr 8/III/2018:
1. Regulamin Komisji Organizacyjnej.
2. Regulamin Komisji Finansowej.
3. Regulamin Komisji Prawnej.
4. Regulamin Komisji Medialnej.

2) Regulamin Zarządu FSSM RP.

Zdzisław Czarnecki – uzasadnił potrzebę wniesienia poprawek do regulaminu Zarządu Federacji, który funkcjonował od 2010 r. Zmiany wynikają ze zmiany charakteru naszej działalności (działalność gospodarcza) oraz podejmowane przez Federację ofensywne działania.

Henryk Budzyński przedstawił wprowadzone zmiany:

- zakresu działania Prezydium,
- zakresu działania księgowej,
- zakresu działania Sekretariatu,
- zakresu działania komisji i zespołów Zarządu Federacji.

Na wniosek prowadzącego obrady Zarząd Federacji głosami „za” – 20, „wstrzymał się” – 0, „przeciw” – 0,  podjął uchwałę wprowadzająca zmianę Regulaminu Zarządu Federacji.
Uchwała Nr 9/III/2018 – załącznik nr 11.
Załącznik do Uchwały Nr 9/III/2018 - Regulamin Zarządu Federacji.
 

IV. Sprawy wniesione

1) Wnioski i informacje.

Henryk Budzyński zwrócił uwagę, że w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) każde stowarzyszenie powinno opracować „politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych”. Poinformował, że przesłał do Sekretariatu taki dokument wprowadzony w Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego. Jest on do wykorzystania, jako wzór, przez pozostałych członków Federacji.

2) Wybory samorządowe.

Henryk Grobelny – zauważył, że Komisje Organizacyjna i Medialna duża uwagę poświęcają wyborom samorządowym, musimy zdawać sobie sprawę, że najważniejszy jest ich cel, którym jest tworzenie pozycji wyjściowych do wyborów parlamentarnych, dzięki którym w sposób najprostszy i najszybszy można odwrócić proces związany z „ustawą represyjną”. Jakie będą wyniki wyborów samorządowych do sejmików (tam będą mierzalne), takie będą w przybliżeniu wyniki wyborów parlamentarnych. Przewagę powinny mieć te siły, które deklarują, że „ustawę represyjną” zmienią. Jedyną partią, która nas otwarcie wspiera jest SLD, który 19.06.2018 r. zawiązał formalny Komitet  do wyborów Sejmików w każdym województwie i okręgu. Trudność wyboru radnego jest większa niż posła czy senatora. Swoich kandydatów musimy wspierać, by osiągnąć pozytywny wynik. Powinny to robić wszystkie organizacje zrzeszone w Federacji. Oświadczył również, że startuje z ramienia SLD w wyborach do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego na pierwszym miejscu i liczy na wsparcie środowisk mundurowych. W każdym okręgu powinien znaleźć się nasz przedstawiciel, który będzie miał możliwość przedstawienia naszych racji i budować pozycje wyjściową do wyborów parlamentarnych.

Janusz Kwiecień - poinformował zebranych, że w Łodzi odbyło się spotkanie, na którym Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował mundurowym miejsca na swoich listach wyborczych do sejmików. Krajowy Związek SW zrobił już rozeznanie, kto z naszych mundurowych znajdzie się na listach naszego okręgu. Na dzień dzisiejszy nie mogą podjąć decyzji co do Rady Miasta wynikającej z braku informacji czy obecna Prezydent Łodzi – pani Zdanowska wystartuje          w wyborach. Do 15 lipca mamy podać kandydatów do pozostałych okręgów. W porozumieniu      z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję nt. „Służb Mundurowych”, w której uwidoczniona została działalność emerytów Służby Więziennej. Pokłosiem tego jest wydanie książki (pierwsza taka publikacja w Europie)     o służbach mundurowych. Otrzymali propozycję przedstawienia innych formacji mundurowych     w podobnym wydaniu..

Zdzisław Czarnecki - poinformował, że brał udział w konferencji zorganizowanej przez europosłów B. Liberadzkiego i J. Zemke w Bydgoszczy. W konferencji brali udział przedstawiciele środowisk lewicowych z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Pozytywnym zaskoczeniem był fakt udziału znacznej grupy „mundurowych”.
Równocześnie poinformował, że Pani profesor Urlińska z UMK w Toruniu zadeklarowała współpracę ze środowiskami mundurowymi w zakresie prowadzonych badań i opracowań nt. „środowisk mundurowych” oraz pozyskania środków finansowych na badania i wydawnictwo.

Wiesław Woszczyna -  odniósł się do emocji przy „wstrzymaniu się” w głosowaniu i zapewnił, że „środowisko pożarników” solidaryzuje się z działaniami podejmowanymi przez Federację.  Wstrzymanie się od głosu ma formalną przyczynę jaką jest brak legitymacji Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Jednoznaczne zadeklarowanie się mogłoby wywołać niepotrzebną burzę. Sprawa wyborów samorządowych nie jest taka prosta. Mam poczucie smaku zwycięstwa i porażki. Chciałbym w związku z tym wszystkich ostrzec począwszy od generałów do szeregowców, że wiemy co i jak mamy robić i  nie dajmy się zwariować.

Bogusław Pokrowski – uzupełnił informację dot. SLD, że nie jest ona jedyną partią, która jest przy służbach mundurowych, bo jest jeszcze Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, który zdecydowanie popiera wszelkie postawy pozytywne i nie odcina się od Polski Ludowej.

Zakończenie posiedzenia Zarządu Federacji

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 13:45.

Prowadzący obrady

          /-/ Zdzisław Czarnecki

       Protokołowała:

/-/Bogusława Łukasiewicz

(Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - wersja pdf)

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)