Biblioteka

Wzory pism związanych z odwołaniami od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

Wzory pism związanych z odwołaniami od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

Wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, rekomendowane przez FSSM RP

Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).
Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”. 
Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie  każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje ww. ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.

Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje:

1.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
2.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
3.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed  i po 1990 r.
4.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
5.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę  przed i po 1990 r.
6.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
7.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
8.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
9.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.

_______________________________________________________________________________

WZORY PISM OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PRAWNY FSSM RP:

UWAGA! Komunikat o możliwości uzupełnienia odwołań o zarzut : „Przywołania błędnej podstawy prawnej wydanej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury, tj. art. 15c w związku z 32 ust. 1 pkt 1, z jednoczesnym rażącym naruszeniem art. 33 ust. 1, który określa wyłączne przesłanki takiej decyzji, a w konsekwencji bezprawne ponowne jej ustalenie w drastycznie obniżonej wysokości”.  (2017.08.25) 

10. Wzór uzupełnienia odwołnia (o ww. zarzut dla osób, które odwołania już wysłały)

11. Wzór pisma do Dyrektora ZER MSWiA o udostępnienie Informacji IPN, stanowiącej podstawę zakwalifikowania pod przepisy ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

12. Wzór odpowiedzi na pismo sądu zawierające stanowisko ZER wobec wniesionego odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury renty

13. Wzór "Wniosku o nadanie biegu odwołaniu" - dla osób, które nie złożyły w terminie odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury / renty.

14. Wzór "Zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania" - Zażalenie kierujemy do Sądu Apelacyjnego w 2 egzemplarzach (informacja prawna - TUTAJ)

15 Wzór "Wniosku o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względów celowościowych" (informacja prawna - TUTAJ)

16. Wzór "Wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania" (informacje prawne: TUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ)

17. Wzór "Wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu" (informacja prawna - TUTAJ)

18. Wzór "Zażalenia na postanowienie sądu o odmowie ustanowienia pełnomocnika z urzędu" (informacja prawna - j.w.).
________________
UWAGA - Jeśli występujemy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na etapie postępowania przed sądem okręgowym, to adresatem obu powyzszych pism będzie właściwy sąd okręgowy

_______________________________________________________________________________

WZORY PISM PROCESOWYCH Z WNIOSKAMI DOWODOWYMI, które należy sporządzić na żądanie sądów okręgowych w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 19 września 2020 r. (informacja prawna - TUTAJ)

1. Dla osób, które pełniły służbę przed i po 1990 r., dedykowany zarówno dla emerytów jak i rencistów policyjnych (wzór tutaj);

2. Dla osób, które pełniły służbę wyłącznie przed 1990 r., dedykowany zarówno dla emerytów jak i rencistów policyjnych (wzór tutaj);

3. Dla osób pobierających policyjne renty rodzinne po funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę przed 1990 r. a także którzy pełnili służbę zarówno przed, jak i po 1990 r. (wzór tutaj).

_______________________________________________________________________________

PO WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO

1. Wzór "Wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku"

2. Wzór "Odpowiedzi na apelację Dyrektora ZER MSWiA" (informacja prawna - TUTAJ)

3. Wzór "APELACJI odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego" (informacja prawna - TUTAJ)

4. WZÓR "Wniosku do Dyrektora ZER MSWiA o wycofanie apelacji" (informacja prawna - TUTAJ)

_______________________________________________________________________________

WZORY PEŁNOMOCNICTW do reprezentowania osób represjonowanych w sprawach odwołań od decyzji Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej/renty policyjnej/renty rodzinnej (Informacja prawna - TUTAJ):
1. Dla osoby bliskiej.
2. Dla organizacji emeryckiej


Do strony nadrzędnej
Blblioteka/ Wzory pism

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)